TOXICITA LÉČBY DOCETAXELEM U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU - RETROSPEKTIVNÍ STUDIE, SROVNÁNÍ S REGISTRAČNÍMI DATY

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: XXII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 226

Autoři: MUDr. Kateřina Krošláková; MUDr. Milan Kohoutek; MUDr. Markéta Pospíšková

Východiska:

Docetaxel je cytostatikum indikované mimo jiné v adjuvantní, neoadjuvantní i paliativní léčbě karcinomu prsu. Podává se v monoterapii či kombinovaných režimech s antracykliny a cyklofosfamidem. Cílem naší studie bylo vyhodnocení akutní toxicity léčby režimy s taxany.

Soubor pacientů a metody:

Retrospektivně jsme vyhodnotili akutní toxicitu chemoterapie u pacientek s karcinomem prsu léčených režimy s docetaxelem na našem pracovi­šti v letech 2007-2012. Celkem byl vyhodnocen soubor 68 pacientek. Pro míru toxicity byla využita klasifikace dle WHO. Rozdělili jsme pacientky do skupin podle typu podaného režimu a dle indikace. Byla hodnocena dávková denzita a intenzita podané chemoterapie, toxicita hematologická a nehematologická.

 Výsledky:

Zpracovali jsme data 68 pacientek, 50 pacientek bylo taxanem léčeno v adjuvanci, 14 neoadjuvantně a 4 v paliativním režimu. Docetaxel v monoterapii nebo v kombinaci s herceptinem byl podán u 57 pacientek, kombinovaným režimem bylo léčeno 11 pacientek. V adjuvanci byla léčena hlavně sta­dia IIA, IIB a IIIA. Celkem bylo podáno 251 sérií chemoterapie, léčba musela být pro toxicitu ukončena u 10 pacientek po první sérii, u 2 po druhé sérii a u 4 po třetí sérii. Chemoterapie byla redukována u 8 pacientek. Důvodem ukončení a redukce byla kumulace toxicity slizniční, GIT, kožní a neurologické. Jedenkrát byla terapie ukončena pro anafylaktickou reakci po druhé sérii. Hematologická toxicita grade 2-4 (neutropenie) byla u 46 % sérií u kombinovaného režimu, bez výskytu febrilní neutropenie a u 78 % sérií u sekvenčního režimu s výskytem febrilní neutropenie u šesti kúr. Pacientky v kombinovaném režimu byly za­jištěny profylakticky GSF - u 56 % sérií neulastou a zbytek pacientek dostal v průměru 2,7 GSF 48IU s.c. na kúru, kdežto u sekvenčně podaného docetaxelu byly profylakticky podávány jen GSF 48IU s.c., a to v průměru 1,6 na kúru. U pacientek, u nichž byly profylakticky aplikovány min. 2 růstové faktory 48 IU s.c. na kúru, byl nižší výskyt slizniční toxicity. Slizniční toxicita byla u 10 % kombinovaných režimů, a to jen grade 1 + 2, u sekvenčně podávaného docetaxelu se vyskytla u 35 % kúr, z toho 1x grade 4, u 8 % grade 3 a 90 % grade 1 + 2. GIT toxicita byla řešena u 49 % kúr u sekvenčních režimů (19 % průjem, 30 % zvra­cení) a u 32 % u kombinovaných režimů (4 % průjmy a 28 % zvracení).

 Závěr:

Kombinované režimy jsou provázeny větší toxicitou hematologickou se zvýše­nou spotřebou růstových faktorů, ale protože se jedná o režimy s nižší dávkou docetaxelu, klesá výrazně jeho další toxicita při srovnání se sekvenčními režimy. Tuto skutečnost potvrzují i registrační studie.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013