Tpl2/Cot jako nový prognostický a prediktivní znak u karcinomů mléčné žlázy?

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XIV. Laboratorní diagnostika nádorů prsu

Číslo abstraktu: 129

Autoři: Z. Krčová; A. Eliopoulos; Gulisa Turashvili; prof., MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS; MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D.; Dr. Eitan Fridman; Mgr. Veronika Krejčí; Mgr. Jana Zapletalová; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Tpl2/Cot je protoonkogen kódující serin/threoninovou kinázu. Inhibice funkce Tpl2/Cot vede k jeho neschopnosti aktivovat signální dráhu ERK-MAPK, která mimo jiné reguluje syntézu cytokinů TNF-ĸB aIL-1 a expresi cyklooxygenázy COX-2. Dále dochází k poruchám signalizace zprostředkované proteinem NF-ĸB. Zmíněné molekuly jsou ale také ovlivňovány signální dráhou zprostředkovanou proteiny rodiny STAT. Tato signální dráha se podílí nejen na modulaci imunitní odpovědi, ale přispívá i ke vzniku mnoha typů nádorů. U maligních nádorů bývají nadměrně exprimovány zejména proteiny STAT3. Můžeme tedy hypoteticky předpokládat korelaci mezi expresí STAT a Tpl2/Cot, tento vztah však dosud nebyl sledován.
Nejnovější studie prokázaly nadměrnou expresi Tpl2/Cot mRNA u 40% z 35 případů karcinomů mléčné žlázy. Experimentální zvýšení exprese Tpl2 u některých buněčných linií karcinomů mléčné žlázy vedlo k aktivaci exprese COX-2. COX-2 je nadměrně exprimován u cca 40% karcinomů mléčné žlázy a zdá se, že u těchto nádorů hraje důležitou roli zejména v regulaci angiogeneze, proliferace, diferenciace a apoptózy. Práce zabývající se expresí Tpl2/Cot, COX-2 a STAT na úrovni proteinů a na detailněji definovaných skupinách karcinomů mléčné žlázy však chybí. Proto cílem této pilotní studie byla analýza exprese proteinů TPL-2, COX-2 a STAT1,3,5 pomocí monoklonálních protilátek nepřímou imunohistochemickou metodou v tkáňových mikroerejích (TMA) sestávajících z 32 případů invazivních duktálních karcinomů a její korelace se expresním profilem hormonálních receptorů a c-erbB-2.
Výsledky ukazují statisticky signifikantně zvýšenou expresi Tpl2/Cot u c-erbB-2 negativních nádorů (p=0,001). Toto zvýšení koreluje se signifikantně zvýšenou jadernou expresí STAT3 u stejné skupiny nádorů (p=0,014). Naopak, analýza rozptylu v multivariátní analýze prokázala signifikantně nižší hodnoty exprese STAT1 u nádorů charakterizovaných imunofenotypem ER+/PR+/cerb2oproti ostatním nádorům (p=0,001). Exprese COX-2 byla zvýšena u všech sledovaných skupin. Sledování exprese ostatních proteinů nepřineslo statisticky signifikantní korelace.
Výsledky naznačují, že přítomnost kombinace nadměrné exprese Tpl2/Cot a STAT3 spolu se sníženou expresí STAT1 u c-erB-2 negativních nádorů by mohla u karcinomů mléčné žlázy být dalším významným prognostickým a prediktivním znakem

Práce podpořena granty VZ MSM 6198959216 a 6FP LSHC-CT-2006-037344

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007