TRANSANÁLNÍ TOTÁLNÍ MEZOREKTÁLNÍ EXCIZE – ROK POTÉ

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XVI. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: XVI/ 56

Autoři: MUDr. Tomáš Grolich; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.; MUDr. Jitka Kyclová; MUDr. Lukáš Frola; MUDr. Filip Marek; MUDr. Beáta Hemmelová

Východiska:

Transanální mezorektální excize často spojená s intersfinkterickou disekcí představuje novou alternativu amputace rekta pro karcinom u velmi nízkých tumorů rekta, event. alternativu ultranízké resekce v případě špatných anatomických poměrů v malé pánvi. Důvodem jejího zavádění je snaha o sfinkter záchovné operace při zajištění onkochirurgické bezpečnosti výkonu lepší vizualizací v operačním poli distálního mezorekta v oblasti pánevního dna. Autoři prezentují na vlastním souboru roční zkušenosti s touto metodou z hlediska komplikací, histologicky hodnocené kvality mezorektální excize a dostupných informací o funkčním výsledku.

Soubor pacientů a metody:

K transanální mezorektální excizi byly indikováni pacienti s nízce uloženými tumory po i bez neoadjuvatní léčby bez anamnézy poruchy kontinence. Výška tumoru byla stanovena rektoskopicky vzhledem k ano-kutánnímu přechodu.

Výsledky:

Na Chirurgické klinice FN Brno bylo od září 2013 do února 2015 operováno 20 pacientů metodou transanální mezorektální excize. Demografická data pacientů a perioperační výsledky viz tab. 1 a 2. Operace byla zahájena u 18 pacientů transanálně. Břišní fáze byla provedena laparoskopicky v 17 případech, dvakrát byla indikována konverze pro suspekci na prorůstání tumoru ventrálně a deserozaci tenké kličky. U všech pacientů byla kompletně mobilizována lienální flexura s vysokým podvazem AMI a VMI. Kvalita mezorektální excize byla hodnocena jako u kompletní, téměř kompletní a nekompletní u 5 %, 58 %, resp. 37 %. Cirkumferentní okraj byl negativní v 95 % případů. Distální resekční okraj měřený patologem byl pod 2 mm u 1 pacienta, nádorové buňky v distální resekční linii nebyly pozorovány. Medián zisku uzlin byl 17 (rozpětí 3–36). Funkční výsledek byl hodnocen Wexnerovým dotazníkem. U 10 pacientů po destomizaci 3, 6 a 12 měsíců byl medián 20, 15, resp. 15. Plně spokojeno s výsledkem operace bylo šest pacientů, čtyři pozorovali zlepšení funkce. Žádný pacient by při stejné operaci nepreferoval trvalou stomii.

Závěr:

Dle naší roční zkušenosti nabízí transanální mezorektální excize pacientům s velmi nízce uloženými tumory rekta, kteří preferují sfinkter záchovný výkon, vhodnou alternativu amputace rekta. Perioperační výsledky odpovídají výsledkům resekcí dolního rekta. Funkční výsledky v ročním odstupu vykazují tendenci ke zlepšení od pooperačního stavu a jsou většinou pacientů vnímány pozitivně. Všichni naši pacienti by po ročním odstupu opět preferovali tento typ výkonu.

Práce byla podpořena grantovým projektem IGA MZ ČR č. NT13726-4/ 2012.

 

Tab. 1. Charakteristika souboru pacientů indikovaných
k TAMIS – TME.
Charakteristika Hodnota
n 20
věk 64 (49–81)
pohlaví 13 (65 %)
  mužské 6 (35 %)
  ženské 27 (22–36)
BMI (kg/m2) 27 (22–36)
ASA
  I–II 11 (55 %)
  III-IV 9 (45 %)
vzdálenost od AV (mm)a 50 (25–100)
cTNMb
  stadium 0–II 4 (20 %)
  stadium III 13 (65 %)
  stadium IV 3 (15 %)
neoadjuvantní léčba 16-80%
  SRT 2
  LRT + CHT 11
  CHT + BT 3
odstup neoadj. terapie (týdny)a 8 (1–16)
n – celkový počet pacientů, BMI - body mass index 
ASA – American Society of Anesthesiologists risk skóre 
a hodnoty uvedeny jako medián (rozsah)b stadium dle UIOCC 7. verze

 

Tab. 2. Perioperační charakteristika a časné pooperační výsledky
pacientů po TAMIS – TME (n = 20).
Charakteristika Hodnota
anastomóza (kolo-anální)
  E-T-E ruční 5 (25 %)
  S-T-E ruční 12 (60 %)
  S-T-E stapler 2 (10 %)
  IPAA 20 (100 %)
protektivní ileostomie 315 (260–370)
operační čas (min)a 200 (40–600)
krevní ztráta (ml)a 11 (8–43)
pooperační hospitalizace (dny)a 11 (8–43)
morbiditab
  paralýza GIT 2 (10 %; gr. II)
  uroinfekt a retence moči 1 (5 %; gr. II)
  ortostáza 2 (10 %; gr. I)
  anast. leak 4 (20 %; gr. III. IIIb)
  SSI 1 (5 %; gr. IIIb)
deileostomie dosud (n) 11 ( 55 %)
odstup destomizace (dny)a 54 (40–72)
n – počet
a hodnoty uvedeny jako medián (rozsah)
b klasifikace komlikací dle Dindo-Claviena

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015