Transtuzumab v adjuvanci

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Doporučené diagnostické algoritmy v případě podezření na lokální recidivu či diseminaci karcinomu prsu, léčba recidivujícího a disseminovaného ca prsu, biologická terapie, indikace

Číslo abstraktu: 018

Autoři: prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; MUDr. Věra Tomancová; MUDr. Jaroslava Barkmanová; doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Zavedení biologické léčby do do adjuvantní indikace posunulo možnosti adjuvantního zajištění pacientek s karcinomem prsu s overexpresí her2 neu do úplně nové dimenze.

Overexprese her2neu , kterou lze diagnostikovat zhruba u čtvrtiny všech karcinomů prsu, je spojena se špatnou prognózou, zkrácením období bez nemoci i zhošeným celkovým přežitím. Cílená biologická léčba trastuzumabem, který osvědčil svoji účinnost u pacientek s pokročilým her2neu pozitivním karcinomem prsu , může zlepšovat terapeutické výsledky u této prognosticky nepříznivé skupiny nemocných i v adjuvanci.. Jeho účinnost v adjuvantním podání potvrdily 3 velké studie. Studie fáze 3 HERA, 5081 pacientek s N+ nebo N-nádorem větším než 1 cm, které absolvovaly alespoň 4 cykly adjuvatní chemoterapie a radiaci byly rozděleny do ramene s tratuzumabem 1 rok, dva roky a sledování. Přidání trastuzumabu zlepšuje disease-free interval s HR 0,54, což odpovídá dvouletému benefitu 8,4%. Od amerických studií se HERA liší sekvenčním podáním trastuzumabu a chemoterapie, což se promítá do nižší kardiální toxicity. Americké klinické studie NSABP B31 (pro pacientky her21 N+, léčené adjuvantní chemoterapií 4xAC + P po 3 týdnech bez nebo s weekly trastuzumabem) a N9831( pro pacientky her2+, s tumorem nad 1 cm, radomizované do 3 ramen 4xAC + 12xP, 4xAC + trastuzumab weekly, 4xAC + 12x P + trastuzumab weekly), kombinovanou analýzou srovnávali 1672 pacientek s trastuzumaberm proti 1679 pacientkám bez biologické léčby. Adjuvantní trastuzumab statisticky významně prodlužuje disease-free interval s HR 0,48, s celkovým tříletým benefitem 11,8%. Trastuzumab zvyšuje počet úmrtí na kardiální příčiny (4,1% vs.0,8%).

V duchu výsledků těchto klinických studií jsme začali podávat tratuzumab s adjuvantním záměrem od října 2005. Indikovány jsou pacientky s FiSH konfirmovanou overexpresí her2 neu v nádoru, s nádorem větším než 1 cm, s dobrou kardiální funkcí dle ECHO a věkem pod 70 let. Léčbu podáváme sekvenčně po antracyklinovém režimu samostatně nebo spolu s taxany pokud byly indikovány, eventuelně s hormonoterpií při ER+. Léčba je plánovaná na 1 rok. Po 3 měsících provádíme kontrolu EF vyšetřením ECHO. Celkem jsme léčily 26 pacientek, z nichž 8 už roční léčbu ukončilo. V průběhu terapie jsme zaznamenali jedno selhání s elevací markerů a vývojem kostních metastáz po 3 měsích podávání herceptinu. Vzhledem k mediánu podávání 8,6 měsíce nelze hodnotit parametry přežití i období bez nemoci. Můžeme ale konstatovat, že terapie je obecně dobře snášená, nesnižuje zásadně kvalitu života. V průběhu podávání nebyla zaznamenána žádná závažná kardiální příhoda, ani ejekční frakce nebyla významně snížena. Při analýze léčby herceptinem na našem pracovišti jsme zjistili, že došlo k přesunu indikace herceptinu do adjuvance, která tvoří zhruba 2/3 všech pacientů léčených herceptinem.
Datum přednesení příspěvku: 18. 1. 2008