Trendy a rozdíly v regionální hlásivosti II a mezinárodní projekty se zapojením NOR.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: 02. Klinické registry

Číslo abstraktu: 014

Autoři: Mgr. Jiří Holub; Ing. Pavel Langhammer; Tomáš Srb

   Sdělení se skládá ze dvou částí. V první části se zaměříme na analýzu úplnosti hlašení do registru NOR a aktuálnímu stavu registru z hlediska počtu pacientů i novotvarů. Ve druhé části uvedeme informaci o zapojení NOR do mezinárodních projektů.

   Jednotlivá regionální pracoviště NOR byla sledována z hlediska nárůstu hlásivosti vyjádřenému jako index růstu k roku 2002 a podle toho rozdělena do skupin s vysokým, středním a nízkým nárůstem hlásivosti. Sledován byl také vývoj počtu dohlášek (tj. případů nahlášených po oficiálním ukončení sběru za daný sběrový rok). Objeveny byly také tzv. záporné dohlášky (úbytek hlášenek z některých okresních pracovišť v rámci jednoho kraje), které byly způsobeny především změnou územního členění v letech 2005 a 2007. Celkem bylo v ČR za období existence registru, tedy mezi roky 1976-2009 evidováno 1 783 009 novotvarů u celkem 1 549 560 osob (diagnózy C00-D09).

   Z mezinárodních projektů a studií, kam byla v posledním roce exportována data NOR možno jmenovat Cancer Incidence in Five Continents X. vydání (CI5-X), Eurocare-5 a připravuje se Concord-2. Zatímco Eurocare-5 a Concord-2 jsou studie přežití onkologicky nemocných, CI5-X představuje celosvětový soubor statistiky incidence zhoubných novotvarů z kvalitních populačních registrů a je výborným zdrojem dat jak pro výzkumníky, tak pro organizátory péče v boji s rakovinou. Připravovaná CI5-X bude zahrnovat období let 2003-2007. CI5-X vydává Mezinárodní sdružení pro výzkum rakoviny (IARC) se sídlem ve Francii.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012