Trendy výskytu mortality nádorov močového mechúra v SR a vývoj ich histologických klasifikačných systémov.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIII. Nádory močového měchýře

Číslo abstraktu: 194

Autoři: Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.; RNDr. , PhDr. Martina Ondrušová, Ph.D.; prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.; Prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc.

Úvod
Zhubné nádory močového mechúra, ktoré tvorí spektrum ochorení charakterizovaných rozdielnym morfologickým obrazom s rozdielnym klinickým priebehom a prognózou, sú najčastejšími nádormi uropoetického systému. Ich podiel na všetkých zhubných nádoroch predstavoval v celosvetovom meradle okolo roku 2000 3,28%. Najvyššie hodnoty incidencie sú v západnej Európe a severnej Amerike, nanižšie v ázijských krajinách. Aj napriek tomu, že sa incidencia nádorov močového mechúra celosvetovo mierne zvyšuje u oboch pohlaví predovšetkým vo vyspelých krajinách, na Slovensku sa posledných 30 rokov zaznamenal stabilizovaný trend tak incidencie, ako aj mortality. Nádory močového mechúra sú asi 4-krát častejšie u mužov, ako u žien. Hodnotami incidencie 14,3/100 000 u mužov v SR (20,8/100 000 v ČR), resp. 3,7/100 000 u žien v SR (5,4/100 000 v ČR) v roku 2003 sa zaraďujeme medzi krajiny so stredným až nižším výskytom tohto ochorenia. Úmrtnosť na nádory močového mechúra dosiahla v r. 2003 5,8/100 000 mužov (6,5/100 000 v ČR) a 1,5/100 000 žien (1,5/100 000 v ČR) (graf 1). Krivky špecifickej incidencie a mortality so vzostupom po 5. dekáde a maximálnou kumuláciou v najvyšších vekových skupinách sú typické nielen na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle. Väčšina pacientov s novozisteným nádorom močového mechúra je vo veku 50-70 rokov, výskyt pred 40. rokom života je zriedkavý. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007