TRIPLE-NEGATIVNÍ KARCINOM PRSU: ANALÝZA SOUBORU PACIENTEK DIAGNOSTIKOVANÝCH A/ NEBO LÉČENÝCH V MOÚ V LETECH 2004–2010

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XIII. Nádory prsu

Číslo abstraktu: XIII/ 380

Autoři: MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Markéta Palácová; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; MUDr. Jana Folberová; MUDr. Lenka Baldíková (Slámová); MUDr. Denis Princ; MUDr. Aleš Kudláček; MUDr. Ondřej Bílek; doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.; MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Peter Grell, Ph.D.; Mgr. Jaroslav Juráček, PhD.; RNDr. Bc. Iveta Selingerová, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Východiska:

Triple-negativní karcinom prsu představuje heterogenní skupinu karcinomů prsu, které neexprimují estrogenový receptor-alfa, progesteronový receptor a receptor Her-2. Obecně se jedná o nádory s agresivním chováním, které se častěji vyskytují u mladších žen a u kterých je zdokumentována spojitost s mutací v genu BRCA1. Cílem naší práce bylo vytvořit dostatečně reprezentativní soubor pacientek s TNBC, který by bylo možné analyzovat, a na základě získaných údajů sestavit základní epidemiologickou, molekulární a klinickou charakteristiku populace českých pacientek s TNBC.

Soubor pacientů a metody:

Na souboru 408 pacientek diagnostikovaných a/ nebo léčených v MOÚ v letech 2004–2010 s triple-negativním karcinomem prsu jsme provedli základní klinicko-patologické korelace.

Výsledky:

Medián věku pacientek s triple-negativním karcinomem prsu v našem souboru byl 56 let, rozpětí 25–88 let. Ve věkové skupině do 34 let bylo diagnostikováno 9,8 % případů a ve skupině 35–44 let 14,5 % případů, pacientek ve věku 70 a více let bylo 15,2 %. Basal- -like karcinomy představovaly 75 % všech TNBC. Potvrdili jsme agresivní charakter tohoto onemocnění, ve sledovaném období (medián sledování 77,2 měsíce) jsme zaznamenali relaps u 111 (27,2 %) pacientek, do dvou let od diagnózy onemocnění nastalo 71 % relapsů onemocnění. Iniciální strategie léčby v naprosté většině případů (88,9 %) zahrnovala chemoterapii. Nejčastěji byla založená na antracyklinech, případně v kombinaci s taxany. Systémová léčba pro IV. klinické stadium a relabující onemocnění byla podána u 87 ze 121 (72 %) případů a u 40,2 % pacientek navodila kompletní nebo parciální remisi (19,5 % CR a 20,7 % PR), naopak u 43,7 % neměla žádný protinádorový efekt. Mezi nejvýznamnější negativní prognostické faktory ve vztahu k OS a DFS patřily: vyšší klinické stadium a pT (p < 0,0001), pozitivní pN status (p < 0,0001), nepodání systémové léčby nebo její nepodání v plánovaném rozsahu (p < 0,0001), minimální odpověď (TRG 4 a 5) na neoadjuvantní chemoterapii (p < 0,005). Ve vztahu k DFS byl negativním faktorem nádor s vysokou proliferační aktivitou (Ki-67/ cut-off 50 %; p = 0,021). Další výsledky budou prezentovány v přednášce.

Závěr:

Triple-negativní karcinom představuje agresivní formu karcinomu prsu, která se může vyskytovat u pacientek v každém věku, častěji však u mladších žen. Pouze časný záchyt onemocnění a intenzivní léčba dává vysokou šanci na vyléčení. Bohužel dosud nebyly identifikovány spolehlivé prediktivní faktory. Lepší léčebné výsledky lze očekávat od cílené terapie.

Podpořeno IGA MZ ČR NT/ 14599-3.

 

Tab. 1. Charakteristika souboru 408 pacientek s triple-negativním karcinomem prsu z let 2004–2010.

  n %   n %

Věk v době diagnózy (roky)

Radioterapie v adjuvanci

313 76,7

medián

56

Iniciální systémová léčba

   

rozpětí

25-88

nepodaná

45

11,0

Sledování (měsíce)

 

zahájena neoadjuvantně

77

18,9

medián

77,2

adjuvantní systémová léčba

281

68,9

rozpětí

 

42,2–127,7 

paliativní systémová léčba 

5

1,2

Vícečetný výskyt malignit

84

20,5

Relaps onemocnění

 

 

Klinická stadia 

počet relapsů celkem

111

27,2

I

120

29,5

počet relapsů v 1. roce

36

32,5

IIA

114

28,0

počet relapsů ve 2. roce

43

38,7

IIB

62

15,2

počet relapsů ve 3. roce

15

13,5

IIIA

38

9,3

počet relapsů ve 4. roce

8

7,2

IIIB

37

9,0

počet relapsů v 5. roce

5

4,5

IIIC

27

6,6

počet relapsů po 5. roce

4

3,6

IV

10

2,4

Systémo léčba pro klinické stadium I.–III. (358)

 

 

Primární tumor – klinická klasifikace

 

 

založená na antracyklinech

173

48,3

cT1

144

35,3

založená na antracyklinech a taxánech

157

43,9

cT2

189

46,3

založená na taxánech

17

4,7

cT3

23

5,6

jiná

11

3,1

cT4

46

11,3

Léčba pro IV. klinické stadium a I. relaps (121)

 

 

cTX

6

1,5

taxány v monoterapii

21

17,4

Regionální uzliny – klinická klasifikace

 

 

taxány v kombinaci

14

11,6

cN0

210

51,5

taxány s bevacizumabem

6

4,9

cN1

150

36,7

režim s antracyklinem

13

1,7

cN2

29

7,1

kapecitabin s vinorelbinem

10

8,3

cN3

10

2,5

kapecitabin v monoterapii

2

1,7

cNX

9

2,2

režimy na bázi platiny

8

6,6

Chirurgický výkon

 

 

jiná chemoterapie

13

10,7

parciální mastektomie

261

64,0

bez systémové léčby

34

28,1

radikální mastektomie

135

33,1

– z toho s RT pro lokální relaps

17

bez operace primárního tumoru

12

 2,9  

Odpověď na systémovou léčbu pro IV. klinické stadium a I. relaps (87)

exstirpace sentinelové uzliny

148

36,3

CR

17  

19,5

disekce axily

228

55,9

PR 

18 

20,7

bez operace uzlin

32

7,8

SD

8

9,2

RT – radioterapie, CT – kompletní remise,

PR – parciální remise, SD – stabilizace, PD – progrese

 

    

PD

38

43,7

nelze hodnotit

6

6,9

                                                                                                                                                                     

 

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015