Triple negativní karcinom prsu - chemorezistentní onemocnění?

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Chemoterapie, biologická a hormonální terapie

Číslo abstraktu: 007

Autoři: MUDr. Markéta Palácová; MUDr. Jiří Vyskočil; MUDr. Dagmar Macková

Karcinom prsu je první solidní nádor, u kterého byla použita cílená léčba. Jde o hormonální léčbu, jejíž cílovou strukturou jsou estrogenové receptory. Další cílenou léčbou je trastuzumab namířený proti HER-2 receptoru. Po jeho zavedení do léčby karcinomu prsu se vyčlenila nová skupina karcinomů, tzv.triple negativní (TN) karcinomy. Zavedení genové exprese za pomoci použití DNA microarrayové analýzy se karcinomy prsu začaly dělit do 5 skupin: luminal A, luminal B, breast like, basal-like a HER-2 pozitivní. Karcinom prsu je dnes chápán jako heterogenní skupina nádorů, které mají odlišnou prognózu a odlišnou odpověď na léčbu.

Pod pojmem TN karcinom se rozumí karcinom prsu s negativními estrogenovými a progesteronovými receptory bez overexprese HER-2 proteinu. Často dochází k slučování pojmu TN karcinom prsu s basal-like karcinom prsu, který je definovaný pomocí genové arrayové analýzy. TN karcinomy prsu reprezentují cca 10-17% všech karcinomů prsu a většina z nich (80-90%) exprimuje basal-like genotyp. Vyskytují se hlavně u mladších pacientek, často nosiček mutace BRCA1. Klinicky se jedná o agresivní nádory s horší prognózou a vysokým rizikem vzdálených metastáz (orgánové a mozkové metastázy) ve srovnání s ostatní populací pacientek (medián doby od diagnózy onemocnění do rekurence je 18,8 měsíce vs 30,7 měsíce u pacientek s non TN karcinomem prsu). Doba od diagnózy do úmrtí je taky kratší (7,5 měsíce vs 17,5 měsíce u non TN karcinomu prsu).

Jedinou léčebnou možností TN karcinomu v adjuvanci ale i u metastatického onemocnění je chemoterapie. Nádory jsou většinou citlivé k nejčastěji používané cytostatické kombinaci: antrycklin/taxan. Na konferenci v San Antoniu 2009 prezentoval Angelo DiLeo výsledky metaanalýzy 4 klinických studií s adjuvantním podáním antracyklínu. I pacientky s TN fenotypem nádoru měly 23% redukci rizika relapsu onemocnění. V roce 2009 publikoval Parker v JCO výsledky studie s neoadjuvantním podáním paclitaxeli v týdenním podání a následně kombinace FAC (fluorouracil, doxorubicin, cycklofosfamid). Pacientky s TN karcinomem prsu dosáhly až 50% kompletních patologických remisí (pCR) proti pacientkám s non TN karcinomem prsu, které dosáhly pouze 20% pCR. Pacientky, které dosáhly pCR měly stejně dobrou prognózu jako pacientky s non TN karcinomem prsu, které dosáhly pCR. Na základě uvedeného lze říct, že existuje skupina pacientek s TN karcinomem prsu, které jsou vysoce chemosenzitivní.

V současné době se vedou diskuse o zařazení platinového derivátu do léčby TN karcinomů prsu. V 4 klinických studiích s menším počtem pacientek prokázala cisplatina vysokou léčebnou odpověď (bylo dosaženo 18-40% pCR, u pacientek s mutací BRCA1 až 72%). Slibným cytostatikem se zdá být i ixabepilon, který je nyní schválen k léčbě metastatického karcinomu prsu FDA. Probíhá více klinických studií, které se zabývají přínosem ixabepilonu v adjuvantní léčbě u triple negativního karcinomu prsu.

S ohledem na uvedené plyne nutnost identifikace cílové struktury pro léčbu i u TN karcinomu prsu. Byla definovaná řada struktur včetně vimentinu a basal cytokeratinů. Jedním z možných cílových struktur je i VEGF (vascular endothelial growth factor). Některé práce prokázaly vyšší hladinu VEGF v séru u pacientek s TN karcinomem prsu ve srovnání s pacientkami s jiným fenotypem nádoru.(8,2 pg/l vs 2,7 pg/l).

Klinické studie, které kombinovaly chemoterapii s bevacizumabem u pacientek s metastatickým karcinomem prsu prokázaly zlepšení léčebných výsledků i u pacientek s TN karcinomem prsu. V současné době byla uzavřena klinická studie, která má za cíl vyhodnotit přínos jednoleté adjuvantní léčby bevacizumabem u pacientek s TN karcinomem prsu.

Poly (ADP-riboza) polymeráty (PARP) je enzym, který hraje důležitou roli v buněčné proliferaci a opravě DNA, hlavně u nádorových buněk. Inhibitory PARP mohou efektivně vyřadit možnost opravy DNA hlavně u nádorových buněk, které mají mutovaný gen BRCA1 nebo BRCA2. Na konferenci ASCO 2009 byly uvedené první výsledky klinické studie u pacientek s TN metastatickým karcinomem prsu, která prokázala výrazně lepší léčebné výsledky po přidání PARP inhibitoru ke kombinaci cytostatik gemzar s platinovým derivátem. Inhibitory PARP se zdají být v současné době jednou z nejslibnějších cest cílené léčby.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010