TRIPLE-NEGATIVNÍ KARCINOM PRSU: RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA SOUBORU 335 PACIENTEK

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 068

Autoři: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; MUDr. Markéta Palácová; MUDr. Jana Gombošová; MUDr. Lenka Baldíková (Slámová); MUDr. Denis Princ; MUDr. Blažena Syptáková; MUDr. Aleš Kudláček; MUDr. Ondřej Bílek; MUDr. Petr Pospíšil; doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.; MUDr. Peter Grell, Ph.D.; RNDr. Bc. Iveta Selingerová, Ph.D.; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Východiska:

Triple-negativní karcinom prsu představuje heterogenní skupinu karcinomů prsu, které neexprimují estrogenový receptor-a, progesteronový receptor a receptor Her-2. Obecně se jedná o nádory s agresivním chováním, které se častěji vyskytují u mladších žen a u kterých je zdokumentována spojitost s mutací v genu BRCA1. Cílem naší práce bylo vytvořit dostatečně reprezentativní soubor pacientek s TNBC, který by bylo možné analyzovat a na základě zís­kaných údajů sestavit základní epidemiologickou, molekulární a klinickou charakteristiku populace českých pacientek s TNBC.

Soubor pacientů a metody:

Na souboru 335 pacientek diagnostikovaných a/nebo léčených v MOÚ v letech 2004-2009 s „triple-negativním" karcinomem prsu jsme provedli základní klinicko-patologické korelace. Imunohistochemickým vyšetřením exprese cytokeratinu 5/6, cytokeratinu 14 a EGFR jsme identifikovali „basal-like" podskupinu triple-negativního karcinomu.

Výsledky:

Medián věku pacientek s „triple-negativním" karcinom prsu v našem souboru byl 56 let, rozpětí 25-88 let. Ve vě­kové skupině do 34 let bylo diagnostikováno 9,25 % případů a ve skupině 35-44 let 15,22 % případů. „Basal-like" karcinomy představovaly 75 % všech „triple-negativních" karcinomů. Potvrdili jsme agresivní charakter tohoto onemocnění, ve sledovaném období jsme zaznamenali relaps u 25 % pacientek, do dvou let od diagnózy onemocnění nastalo 55 % z úmrtí v důsledku progrese choroby. Strategie léčby v naprosté většině případů (88,4 %) zahrnovala chemote­rapii. Nejčastěji se jednalo o režimy založené na antracyklinech, případně v kombinaci s taxany. Mezi nejvýznamnější negativní prognostické faktory ve vztahu k OS patřily: vyšší klinické stadium (p < 0,0001), pozitivní pN status (p < 0,0001), vysoká proliferační aktivita dle Ki-67 (cut-off 50 %, HR = 0,4740, p = 0,0411), pozitivní exprese CK5/6 (HR = 0,4274, p = 0,0338). Ve vztahu k DFS měly negativní prognostický význam faktory: vyšší klinické stadium (p < 0,0001), pozitivní pN status (p < 0,0001), vysoká proliferační aktivita dle Ki-67 (cut-off 50 %, HR = 0,04993, p = 0,0240). Delší DFS dosahovaly pacientky s počtem aplikovaných cyklů chemoterapie na bázi antracyklinů > 4 (HR = 1,7273, p = 0,0467).

 

Tabulka přežívání pacientek s TNBC v závislosti na klinickém stadiu nemoci

 

 

OS(ds)

DFS

Klinické stadium

% žijících pacientů jednotlivých klinických stadiích v 1.–6. roce od diagnózy TNBC

% pacientů jednotlivých klinických stadiích bez známky choroby v 1.–6. roce od diagnózy TNBC

Rok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

100

100

97

96

96

96

97

95

93

93

93

93

IIA

100

95

88

82

75

75

97

81

75

74

74

74

IIB

100

88

88

88

83

83

94

81

79

79

73

73

IIIA

97

91

85

66

66

66

87

70

57

52

52

52

IIIB

100

74

60

60

60

30

72

60

60

50

50

50

IIIC

88

87

42

33

33

33

65

37

30

30

30

30

IV

60

30

20

0

0

0

Vysvětlivky: OS(ds) – celkové přežití ve vztahu k základní chorobě, DFS – čas bez známky choroby

 Závěr:

„Triple-negativní" karcinom představuje agresivní formu karcinomu prsu, která se může vyskytovat u pacientek v každém věku, častěji však tomu bývá u mladších pacientek a nosiček BRCA1 mutace. Pouze časný záchyt onemocnění a sy­stémová léčba dává šanci na vyléčení. Bohužel dosud nebyly identifikovány spolehlivé prediktivní biomarkery. Lepší léčebné výsledky se očekávají od cílené terapie.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013