TRIPLE NEGATIVNÍ KARCINOM PRSU V POPULACI ŽEN VE VĚKU 70 A VÍCE LET - ANALÝZA VLASTNÍCH DAT

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XV. Nádory prsu

Číslo abstraktu: XV/311

Autoři: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.; MUDr. Markéta Palácová; MUDr. Marta Krásenská; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; RNDr. Bc. Iveta Selingerová, Ph.D.; MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D.

Úvod:  

Triple negativní karcinom prsu (TNBC) představuje heterogenní skupinu karcinomů prsu, jejichž společným znakem je, že neexprimují ER-α, PgR a Her-2 receptory. Obecně se jedná o agresivní nádory, častěji se vyskytující u mladších žen. Cílem naší studie bylo vytvořit reprezentativní soubor pacientek s TNBC, který by mohl poskytnout relevantní údaje o epidemiologii a molekulárních a klinických charakteristikách českých pacientek s TNBC. Současně jsme se zaměřili na skupinu starších žen (věk ≥ 70 a ≥ 75 let).

Metody:

Studie byla provedena na retrospektivní konsekutivní kohortě 408 pacientek dia­gnostikovaných a/nebo léčených v MOÚ v letech 2004-2010. Byla provedena vyšetření standardně používaná k histologické a molekulární charakterizaci nádorů prsu a jejich korelace s klinickými údaji.

Výsledky:

Medián věku pacientek v kohortě byl 56 let, rozsah 25-88 let. Celkem 9,3 % případů TNBC bylo diagnostikováno u pacientek ve věku mladším 35 let, dalších 15,2 % a 15,0 % případů bylo ve věkové skupině 35-44 let a ≥ 70 let (stejné pořadí). Ve věkové skupině pacientek ≥ 70 let bylo 59 % (36) ve věku ≥ 75 let. Výskyt CK5/6 pozitivity (+) a BRCA1 mutací klesal se stoupajícím věkem pacientek, naopak počet AR (+) nádorů narůstal (Chí-kvadrátový test pro trendy: p = 0,0245, p = 0,0049 a p = 0,0047, ve výše uvedeném pořadí). Potvrdili jsme předpoklad agresivního chování TNBC: v období sledování (medián 77,2 měsíce ≅ 6,5 roku) nastal relaps u 27,2 % (111) pacientek a k 71 % úmrtí z důvodů progrese onemocnění došlo do 2 let od diagnózy onemocnění. Pacientky ve věku≥ 70 a především ≥ 75 let, společně s pacientkami ve věku ≤ 30 let, měly nejvyšší riziko úmrtí z důvodů progrese onemocnění. DFS a OS byl u pacitentek ≥ 75 let signifikantně horší ve srovnání s ostatními věkovými skupinami (OS: p = 0,035, HR 0,515; DFS: p = 0,0077, HR 0,475). Současně bylo v této věkové kategorii podání adjuvantní chemoterapie a zejména antracyklinů mnohem méně časté (p < 0,0001), a to přesto, že distribuce klinických stadií se mezi jednotlivými věkovými kategoriemi významně nelišila. V celé kohortě pacientek patřily k nejvýznamnějším negativním rizikovým prognostickým faktorům pro OS: vyšší klinické stadium a vyšší hodnoty parametru pT (oba p < 0,0001), pN (+) (p < 0,0001), absence nebo časné vysazení chemoterapie (p < 0,0001) a minimální odpovědi nemoci na neoadjuvantní léčbu (TRG4-TRG5) (p = 0,005). Kromě těchto faktorů bylo kratší DFS asociováno i s vyšší proliferací nádoru (Ki-67, hranice 50 %, p = 0,0210). Vysoká exprese BCL2 proteinů predikovala horší OS ve skupině basal-like TNBC pacientek léčených adjuvantní chemoterapií založenou na antracyklinech (p = 0,033, HR 3,04).

Závěr:

TNBC představuje agresivní formu karcinomu prsu a může se objevit u pacientek ve všech věkových skupinách, byť častěji u mladších žen. Na straně druhé, časná detekce a intenzivní léčba těchto tumorů dává vysokou šanci na trvalé vyléčení. Pacientky ve věku ≥ 70 let a zejména ≥ 75 let, společně s pacientkami vě věku ≤ 30 let, jsou v nejvyšším riziku úmrtí z důvodu progrese onemocění. Zatímco v případě mladších žen je to způsobeno především vlastní biologickou agresivitou onemocnění, ve skupině starších žen je příčinou nepodání adjuvantní systémové léčby. Zavedení cílené léčby (eg. PARP inhibitory, antiandrogeny) by mohlo zlepšit prognózu v obou věkových skupinách.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016