TROMBOPROFYLAXE U UROLOGICKÝCH A ONKOUROLOGICKÝCH VÝKONŮ

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 160

Autoři: Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.

Východiska:

Cílem práce je zhodnocení vlivu operačního a farmakologického léčebného postupu k hluboké žilní trombóze a plicní embolii u pa­cientů s urologickými chorobami.

Soubor pacientů a metody:

Hodnotíme soubor 658 nemocných, kteří podstoupili operační výkon se středním a vy­sokým rizikem HŽT nebo byli léčeni hormonální či cytotoxickou léčbou. Sledujeme výskyt HŽT a PE do 8 týdnů po operaci a v průběhu onkologické léčby. Ve sledování 314 pts s uroonkologickou diagnózou. Nemocní dostávali tromboprofylaxi podle zavedených pravidel. Hodnotíme účinnost tromboprofylaxe a jejího podávání. Kromě klinického nálezu hodnotíme hladiny D-dimerů, dopplerovskou ultrasonografii a scintigrafii plic. Pacienti ne­podepsali souhlas se sledováním podle Helsinské deklarace; studie je retrospektivní.

Výsledky:

Ve skupině A (klíčové výkony s vysokým rizikem HŽT) hodnotíme 124 pacientů (86 mužů a 38 žen), ve skupině B (výkony se středním rizikem) 389 pacientů (203 mužů a 186 žen) a ve skupině C s onkologic­kou léčbou 145 pacientů (122 mužů a 23 žen). Nejčastější tromboprofylaxí bylo podání LMWH v délce 8 dní ve skupině A a 3 dny ve skupině B. Výskyt HŽT v časném pooperačním období jsme zaznamenali 7,6 % ve skupině A, 5,4 % ve skupině B, do 8 týdnů pak u 3 nemocných PE a HŽT 18 nemocných (14,5 %) ve skupině A, resp. 3 PE a 31 (7,9 %) ve skupině B. Ve skupině C 79 pacientů užívalo antiagregační nebo antikoagulační léčbu, žádný z indikace vlastní onkologické léčby. U 15 pacientů (10,4 %) jsme diagnostikovali HŽT, jeden zemřel na PE.

Závěr:

Tromboprofylaxe bývá obvykle pouze krátko­dobá a nerespektuje doporučení v prolongování u pacientů s vysokým rizikem na dobu 8 týdnů po výkonu. U pacientů s onkologickou léčbou často ne­bývá vůbec zahájena, když je pacient obtížně pohyblivý a pohybuje se ve vysokém riziku. Na základě našich retrospektivních dat prolongujeme tera­pii u vysokorizikových pacientů na dobu 6-8 týdnů po výkonu a při zahájení onkologické, především hormonální léčby, zvažujeme i možnou náležitou tromboprofylaxi.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013