Tumory tenkého střeva - diagnostický a terapeutický přínos dvojbalonové enteroskopie.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Zobrazovací endoskopické metody

Číslo abstraktu: 098

Autoři: Doc. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.

Tumory tenkého střeva jsou poměrně vzácným postižením, na druhou stranu ale dvě třetiny tenkostřevních tumorů diagnostikujeme jako maligní nádory. Tvoří přibližně 1-2,5% malignit trávicího traktu (70% malignity tračníku a rekta, 16% žaludku a 11% zhoubné nádory jícnu). Diagnóza tumorů tenkého střeva je obvykle stanovena pozdě, jednak proto, že se jedná o relativně vzácná onemocnění a jednak proto, že symptomatologie je nespecifická, variabilní. Z příznaků se nejčastěji setkáváme s bolestí břicha, obstrukcí, krvácením, anemií, nechutenstvím, hmotnostním úbytkem, perforací či ikterem. Asi u 25% případů je prvním příznakem hmatná intraabdominální masa při fyzikálním vyšetření. Základními vyšetřovacími metodami jsou metody radiologické (CT, MRI-enteroklýza) a endoskopické (kapslová enteroskopie, dvojbalonová enteroskopie, event. push enteroskopie). Někdy je prvním ´vyšetřením´ ke stanovení diagnózy až laparoskopie či laparotomie. U hormonálně aktivních tumorů můžeme využít stanovení metabolitů (5-HIO), či použít značeného oktreotidu k vyhledávání tumoru. V tenkém střevě se setkáváme s celým spektrem nádorů epiteliálního i neepiteliálního původu. Z benigních tumorů tenkého střeva jsou to nejčastěji adenomy, brunneromy, hamartomy, leiomyomy, lipomy, desmoidní tumory a vzácně hemangiomy. Nejčastějšími maligními tumory tenkého střeva jsou adenokarcinom (45%), karcinoid (29%), lymfom (16%), sarkom (10%) a metastatické postižení z primárního tumoru mimo střevo.

Dvojbalonovou enteroskopii jsme zavedli na našem pracovišti 28.2.2006. Do konce roku 2009 jsme provedli 138 vyšetření orální cestou a 41 aborálním přístupem u 122 pacientů. Tumor tenkého střeva jsme diagnostikovali celkem u 31 nemocných (25%), z toho u 11 nemocných se jednalo o tumor maligní (9%). Nejčastějšími tumory byly hamartomy u Peutz-Jeghersova syndromu (10 nemocných), lymfom (4 pacienti), adenokarcinom (3 pacienti), karcinoid, melanom, GIST a zánětlivé polypy při medikaci NSAIDs (po 2 nemocných), adenom, lipom, fibrolipom, tumor z granulárních buněk, brunnerom a kavernózní lymfangiom (po jednom případu).

Dvojbalonová enteroskopie v kombinaci s kapslovou endoskopií je optimální k vyhledávání a diagnostice tumorů tenkého střeva. Léčba je podle typu tumoru endoskopická, chirurgická či onkologická, u drobných vícečetných lézí je stále metodou volby intraoperační enteroskopie. Problémem i nadále zůstává pozdní rozpoznání tenkostřevních tumorů, pokud jsou klinicky němé.


Práce vznikla v rámci řešení výzkumného záměru MZO 00179906.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010