ÚČINNOST A SNÁŠENLIVOST LÉČBY PERORÁLNÍM VINORELBINEM DEN 1 A DEN 8 V KOMBINACI S KARBOPLATINOU U NEMOCNÝCH S POKROČILÝM NEMALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC (NSCLC)

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XIII. Nádory plic a průdušek

Číslo abstraktu: 134

Autoři: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Ondřej Venclíček; MUDr. Bohdan Kadlec; MUDr. Tereza Janásková; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; J. Chalupa; MUDr. Ivona Grygárková; MUDr. Marcela Tomíšková; MUDr. Jana Špeldová; MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.; MUDr. Helena Čoupková; MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.

Východiska:

Pro nemocné s pokročilým NSCLC je v 1. linii za standardní léčbu považována léčba platinovým derivátem v kombinaci s preparátem třetí generace (paklitaxelem, docetaxelem, vinorelbinem, gemcitabinem). Pro nemocné s adenokarcinomem a velkobuněčným karcinomem, kteří jsou léčeni v pneumoonkologických centrech a mají PS 0-1, je indikována léčba kombinací cisplatiny s pemetrexedem a u nemocných s pozitivními aktivačními mutacemi genu EGFR léčba gefitinibem. Přežití nemocných, kteří nejsou léčeni dle prediktivních faktorů, se v běžné populaci pohybuje mezi 8 a 10 měsíci. V této situaci je zapotřebí hledat takový chemoterapeutický režim, jehož podávání je jednoduché a toxicita je přijatelná. Cílem této studie je vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti léčby perorálním vinorelbinem den 1 a den 8 v kombinaci s karboplatinou v první linii u nemocných s pokročilým NSCLC.

Soubor pacientů a metody:

Nemocní s pokročilým NSCLC byli léčeni kombinací perorálního vinorelbinu v dávce 80 mg/m2 D1 a 80 mg/m2 D8 v kombinaci s karboplatinou (CBDCA) AUC 5 D1 každé 3 týdny. Hodno­tili jsme především odpověď na léčbu a toxicitu.

Výsledky:

Léčeno bylo 259 nemocných: 209 mužů (80,7 %>) a 50 žen (13,3 %>), medián věku byl 65 let. ECOG per­formance status (PS) v době zahájení léčby byl 0 u 47 (18,2 %) nemocných, PS 1 u 185 (71,7 %>) a PS 2 u 26 (10,1 %) pacientů. Většinou se jednalo o nemocné klinic­kého stadia IV - 130 (50,2 %>) nemocných. V klinickém stadiu IIIB bylo 97 (37,5 %>) nemocných, v klinickém stadiu IIIA 32 (12,4 %>). Adenokarcinom byl histologicky a/nebo cytologicky potvrzen u 52 (20,1 %>), dlaždicobuněčný karcinom u 152 (58,7 %>) nemocných, velkobuněčný karcinom u 8 (3,1 %>) a NSCLC bez bližší speci­fikace u 47 (18,4 %>). Kompletní remise (CR) bylo dosaženo u jednoho nemocného 1 (0,4 %>) nemocného, částečné odpovědi (CR) u 121 (46,7 %>), stabilizace one­mocnění u 58 (22,4 %), u 79 (30,5 %) pacientů došlo k progresi. Režim byl velmi dobře tolerován. Medián počtu cyklů byl 4. Nejvýraznější toxicity (stupeň 3-4) byly neutropenie u 69 (26,9 %>), leukopenie u 51 (19,8 %>), anémie u 7 (2,7 %>) a trombocytopenie u 6 (2,3 %>) nemocných. Febrilní neutropenie se vyskytla u 17 (6,6 %>). Gastrointestinální toxicita stupně 3-4 byla zaznamenána u 47 (18,4 %>). Při mediánu sledování 8,5 měsíce je předpokládaný medián přežití 13,8 měsíce (může být ovlivněn léčbou dalších linií) a předpokládaný medián času do progrese 9,4 měsíce.

Závěr:

 Léčba byla velmi dobře tolerována, ukázala se jako bezpečná s velmi dobrou protinádorovou účinností u všech morfologických typů NSCLC. Domníváme se, že je vhodná především pro ambulantní podání.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013