ÚČINNOST TERAPIE BEVACIZUMABU U NEMOCNÝCH S GENERALIZOVANÝM KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM BEZ PROKÁZANÉ MUTACE K-RAS

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 092

Autoři: MUDr. Kateřina Kubáčková; PhDr. Karel Hejduk; Mgr. Zbyněk Bortlíček; Ing. Petr Brabec; MUDr. Stanislav Batko; MUDr. Zdeněk Linke; MUDr. Petra Pokorná; MUDr. Petr Urie; MUDr. Darja Šustrová; MUDr. Vlastimila Čmejlová; Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Východiska:

Mutační stav K-ras byl identifikován jako prognostický marker u kolorektálního karcinomu. Pro nemocné s mutovaným K-ras není indikována léčba protilátkami proti receptoru epidermálního růstového faktoru. Většina studií neprokázala výraznější vliv stavu mutace u nemocných léčených bevacizumabem.V našem souboru jsem se zaměřili na posouzení efektu léčebné kombinace standardní první linie léčby metastatického kolorektálního karcinomu v kombinaci s bevacizumabem u nemocných s nemutovaným K-ras.

 Soubor pacientů a metody:

Analýza účinnosti léčby bevacizumabu v kombinaci s chemoterapií pro I. linii metastatického kolorektálního karcinomu bez průkazu mutace K-ras byla provedena na souboru nemocných léčených v letech 2008-2011 v Komplexním onko­logickém centru FN v Motole. V souboru bylo 57 nemocných, 19 žen a 38 mužů, průměrného věku 61 let (33-74). Nemocní byli léčeni kombinací FOLFOX-6 s be­vacizumabem. Mutační analýza K-ras byla provedena v referenčních laboratořích. Progrese onemocnění byla nejčastějším důvodem ukončení terapie. Pro výskyt nežádoucích účinků bevacizumabu ukončilo terapii 15,7 % nemocných a 5,9 % pro nežádoucí účinky chemoterapie, stejný počet nemocných odmítl v léčbě po­kračovat. Plánovaná operace byla důvodem ukončení antiangiogenní terapie u 9,8 % nemocných a 11,8 % z jiných důvodů. Průměrná doba léčby byla 5,9 měsíce (0,1-14,1). V době ukončení bevacizumabu 47,1 % nemocných dosáhlo částečné léčebné odpovědi, u 21,6 % bylo dosaženo stabilizace onemocnění 21,6 %, stejný počet pacientů dosáhl kompletní remise i progredoval - 11,8 %, 7,8 % nebylo možno zhodnotit léčebnou odpověď. Medián přežití od zahájení kombinované léčby byl 25,3 měsíce (22,4-37,3), doba bez progrese onemocnění byla 12,5 měsíce ( 9,7-14,6).

 Závěr:

Naše analýza prokázala účinnost bevacizumabu u nemocných s generalizovaným karcinomem tlustého střeva a rekta ve skupině nádorů bez prokázané mutace K-ras s léčebným efektem podporujícím data ze studií fáze III.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013