Úloha hysteroskopie v diagnostice karcinomu endometria.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 049

Autoři: MUDr. Daniel Driák, Ph.D.; MUDr. Monika Müllerová (Dvorská); MUDr. Borek Sehnal; MUDr. Petr Holý; prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.; MUDr. Kamila Benková; MUDr. Zuzana Špůrková

Úvod

Malignity děložního těla, z nichž 98% představují karcinomy, jsou po zhoubných nádorech prsu nejčastější gynekologickou malignitou v ČR. Incidence se dlouhodobě pohybuje kolem 30/100 000 žen a rok, zatímco mortalita zůstává relativně nízká, kolem 6/100 000 žen a rok. Ročně je v ČR diagnostikováno přibližně 1700 nových případů karcinomu endometria a asi 450 žen na diagnózu zemře. Téměř u 75% pacientek je nádor zachycen v I. stadiu, kde pětileté přežití činí 86%. I když mezinárodní doporučení nezahrnují celopopulační screening karcinomu endometria, je díky časnému záchytu prognóza choroby dobrá. Diskutovanou otázkou při hysteroskopické diagnostice bývá možné riziko průniku nádorových buněk do břišní dutiny a vliv distenčního média.


Cíl

Na vlastním klinickém souboru pacientek ověřit přítomnost nádorových elementů v peritoneální dutině po předchozí hysteroskopii nebo hysteroskopické resekci pro karcinom endometria.


Materiál a metoda

V letech 2007-2009 bylo na našem pracovišti provedeno 407 hysteroskopických výkonů s odběrem vzorků endometria. Karcinom endometria byl diagnostikován v 56 případech, z nichž 47 pacientek podstoupilo následně operační řešení. V úvodu operace byla provedena lavage peritoneální dutiny na cytologický rozbor.


Výsledky

Ve 46 případech ze 47 operovaných nebyly v cytologickém rozboru zjištěny nádorové buňky. U jedné pacientky byla cytologie popsána jako suspektní. V 9 případech byl karcinom zachycen ve stopce polypu, z toho ve 2 případech při následné operaci již nebyla malignita histologicky zastižena.


Závěr

Na základě našich výsledků lze konstatovat, že ani hysteroskopické ani hysteroresekční výkony nezvyšují riziko diseminace nádorových buněk do peritoneální dutiny a nezhoršují prognózu onemocnění, což je v souladu se současnými literárními zdroji. Vzhledem k cílenému odběru pod vizuální kontrolou považujeme hysteroskopii za nanejvýš přínosnou pro časnou diagnostiku a dobrou prognózu choroby.

Tato práce vznikla za podpory grantu NR 9313-3/2007 IGA MZ CR.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010