Úloha Ligy proti rakovině Brno v prevenci nádorových onemocnění

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Onkologická prevence v ČR

Číslo abstraktu: 12

Autoři: MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.

Každý třetí z nás onemocní nádorovým onemocněním.Ročně umírá v ČR 28 000 na nádorové onemocnění. Představuje to počet obyvatel jednoho okresního města. Každý třetí nemocný s nádorem umírá před dosažením důchodového věku.
Očekávání, že moderní přístroje a léčba významně sníží úmrtnost na onkologické onemocnění naráží na stálý problém a to, že mnozí pacienti přicházejí v pokročilém stadiu onemocnění. Strach z utrpení a odhalení nemoci je často důvodem, proč lidé nechodí na pravidelné lékařské prohlídky. To bohužel vede k tomu, že mnohá nádorová onemocnění jsou objevena až v pokročilém stadiu. Např. nádory plic v 85% případů, nádory žaludku v 70%, nádory tlustého střeva a konečníku v 50%, nádory prsu a rodidel v 40%, nádory kůže v 25% případů.
Nedá se předpokládat, že by v nejbližší době byl objeven zázračný lék na léčbu nádorového onemocnění. Úspěšnost onkologické léčby je proto závislá na tom, aby pacient přišel včas.
 • Časně zachycená onemocnění jsou vyléčitelná.

 • V léčbě časných fází solidních nádorů převládají prosté chirurgické lokální metody.

 • Léčba časného onemocnění pacienta neinvalidizuje, nemá dlouhodobé následky, nenarušuje jeho kvalitu života.

 • Léčba časných stadií nádorového onemocnění je výrazně levnější

 • Ekonomická návratnost primární a sekundární prevence byla prokázaná v zemích, kde tyto programy byly zavedeny.


K včasnému rozpoznání choroby přispívá informovanost občanů. Je potřeba vědět, jaké jsou příznaky nádorového onemocnění, čeho si všímat. Sledování změn a nezavírání očí před varovnými „signály“, jsou základní pilíře úspěšné prevence. Je potřeba vědět, jak se provádí metody samovyšetřování prsu a varlat. Je potřeba informovat o důležitosti rodinné anamnézy a znát rizikové faktory pro vznik onemocnění. Současné screeningové programy hrazené pojišťovnou se zaměřují na nejčastější onkologické diagnózy (prso, tlusté střevo, připravuje se děložní čípek).
Primární prevence je záležitostí každého z nás a vyžaduje pouze znalost rizikových faktorů a dostatek pevné vůle ke změně vžitých stereotypů. Zejména mladí lidé přistupují k mentorování těch starších s odporem. Právě však na ně by se měla orientovat osvěta a využívat netradičních forem, jak jim tuto problematiku přiblížit. Výchova člověka ke zdravému způsobu života je nejúčinnější formou prevence nejzávažnějších nemocí, které zkracují lidský život a znamenají jak osobní, rodinné tragédie, tak i ztrátu pro společnost. Programy zaměřené na pozitivní ovlivnění výživy, nekuřáctví, propagaci sportovní aktivity ovlivňují příčinu řady chorob.
Základ životního stylu získává dítě v rodině, ve škole, sportovním oddíle, mezi kamarády, ale nezanedbatelnou úlohu mají i média. Mnozí mladiství se pak často ztotožňují s filmovými hrdiny, kteří mají se zdravým životním stylem jen málo společného. Stejně tak je agresivní svět reklam, který se propagací např. kouřícího kovboje zaměřuje už na děti školou povinné. Dospělí mnohdy pracují ve stresujících zaměstnáních, které ale nekompenzují dostatečně pohybem ve volném čase. Klidnější život se jeví v menších městech, ale zase mnohdy chybí dostatečné kulturní a sportovní zázemí a tak jedinou „kulturou“ je hospoda.
 • Podpora primární prevence a propagace screeningových programů by se měla stát součástí zdravotních služeb.

 • Pro děti a mladistvé je nepřijatelné mentorování, ale je potřeba preventivní programy nabízet pro ně přijatelnou atraktivní formou.

 • Aktivity zameřené na zdravý životní styl dětí mohou mít jen krátkodobý efekt, proto je potřeba pokračovat v působení i na dospělé.
 • Občané jsou sami zodpovědní za svoje zdraví, ale společnost jim musí vytvořit podmínky k pozitivním rozhodnutím.

 • Dobře investované prostředky do prevence onkologického onemocnění se vrátí ve formě ekonomických zisků. (cost–utility / cena–užitek)

 • Více intervencí by se mělo zaměřit na zákonodárce – např. legislativa kolem tabákových reklam, vyvíjet tlak na pojišťovny na vhodné skríningové programy.

 • Podpora preventivních programů se může stát významným heslem v předvolební kampani.

Výběr z aktivit občanského sdružení Ligy proti rakovině Brno za poslední 2 roky
 • Na Brněnské přehradě jsme uspořádali Plavbu za zdravím v srpnu 2002 a v květnu 2003. Připravili jsme informační tabule o rizicích nádorových chorob, o screeningových preventivních programech, informace o zdravé výživě, o škodlivosti kouření, promítali jsme videoprogramy s preventivní tématikou, předváděli jsme na fantomu samovyšetřování prsu, účastníci si mohli vyzkoušet obsah CO ve vydechovaném vzduchu, změřit kapacitu plic nebo množství tuku v těle BIA, rozdávali jsme informačníletáky. Našísnahou je také výchova k odpovědností za své zdraví.

 • Jako součást „Brněnských dnů pro zdraví“ jsme připravili v září.2002 v parku v Lužánkách akci zaměřenou opět na prevenci. Rozšířili jsme provoz pro občany Brna v Poradně zdravé výživy a odvykání kouření.

 • Prevenci věnujeme také pravidelně rubriku v časopisu ONKO OKNO, který vychází od června 1995 1x za 2 měsíce, nyní pod patronátem Ligy.

 • Spolu s Českým rozhlasem Brno jsme se zapojili do akce Hubneme s Českým rozhlasem. Zájemci jsou sledovaní v naší poradně.

 • Připravili jsme tiskové konference u příležitosti Světového dne bez tabáku.

 • Přihlásili jsme se k Petici na zákaz reklamy na tabákové výrobky a k Chartě práv dítěte – vyrůstat bez tabáku.

 • Vytiskli jsme samolepku proti kouřenís firmou Pharmacia

 • Máme „ patronát“ nad Poradnou zdravé výživy a odvykání kouření, která je umístěna v MOÚ.

 • „Típni to aneb Zdravé děti ve zdravém městě a zdravé škole“ – 18. 9. 2002 proběhla sportovně osvětová akce na ZŠ Kotlářská. Chtěli jsme využít přirozenou soutěživost a hravost dětí. Kromě běžných disciplín byl např. běh s cigaretou (role od koberce), závěrečné típnutí této cigarety, kreslení zdravých a nemocných plic, dechový koutek s analyzátorem CO a různými vůněmi a také popelem s cigarety – „tak chutná pusa od kuřáka“, znalostí test – kterým jsme chtěli upozornit na problematiku výživy, kouření a drog. Na dalších třech ZŠ jsme uspořádali podobnou akci na jaře 2003 (ZŠ Laštůvková, ZŠ Staňkova, ZŠ v Adamově) a na podzim 2003 na dalších školách

 • Vyhlásili jsme výtvarnou soutěž pro děti „Típni to“, která je zaměřená na výchovu k nekuřáctví. Zúčastnily se jí desítky brněnských základních škol. Zúčastnilo se jí 45 škol z Brna,ale také ze Slavkova, Kuřimi. Dostali jsme asi 300 výkresů, které hodnotila porota, ve které byla i paní Vlasta Švejdová, výtvarnice a paníCfhantal Poullain Polívková. Vyhlášení výsledků jsme provedli v dubnu k Světovému dni zdraví. Výkresy jsme použili na vernisáž v MOÚ, ale také byly vystaveny při Plavbě za zdravím. Rádi bychom z nich uspořádali kalendář na rok 2005.


Těžko si představit fungující zdravotní systém západního typu bez dobře fungujících dobrovolných organizací. Občanské sdružení může vhodně doplňovat práci klinických pracovišť, zdravotních ústavů apod. Může organizovat projekty, na které by nemocnicím nestačily síly a finanční prostředky. V zahraničí se občanská sdružení těší úctě a jsou respektována. Samozřejmě i my bychom rádi dosáhli takového postavení. Jistě je k tomu potřeba množství mravenčí práce, aby nás veřejnost takto vnímala. Liga proti rakovině Brno svým aktivním přístupem k prevenci nádorových chorob se chce stát důstojným partnerem pro Českou onkologickou společnost, orgány státní správy a pojišťoven.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004