Úlohy sestry na oddelení rádioterapie a ochrana zdravia sestry

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P029

Autoři: prof. PhDr. Gulášová Ivica, Ph.D.; Beňo Pavol

Súhrn
Autori sa zaoberajú problematikou náročnosti práce sestry na oddelení rádioterapie , popisujú špecifické zameranie uvedeného klinického odboru so zreteľom na úlohy sestry vyplývajúce z cieľov ošetrovateľskej starostlivosti a kontinuálnej starostlivosti o onkologicky chorého pacienta. Príspevok svojím zameraním rozširuje hranice poznania pre sestry pracujúce v onkologickom ošetrovateľstve , ako i z hraničných odborov či subodborov ošetrovateľstva.

Kľúčové slová
Rádioterapia , onkologické ošetrovateľstvo , nádorové ochorenie , ošetrovateľská starostlivosť, paliatívna ošetrovateľská starostlivosť , osobnosť sestry

Úvod
Na Slovensku každý rok ochorie na rakovinu viac ako 22 000 ľudí. Je to dôsledok toho, že ešte stále mnoho pacientov, napriek alarmujúcim príznakom, prichádza na liečenie neskoro, keď už je rakovinové ochorenie v pokročilom štádiu , alebo vo veľmi pokročilom štádiu U pokročilých štádií rakoviny šanca na trvalé vyliečenie dramaticky klesá. A tak istota ( ktorú doteraz mal ) vystrieda neistota .V tomto stave pacientka ľahko podľahne depresii pri pomyslení , že sama nad sebou , nad svojím fyzickým i psychickým stavom stráca silu –„vládu“(2).
V súčasnosti sa problémom rakoviny nádorových ochorení venuje veľká pozornosť vo všetkých dostupných médiách - tlač, rozhlas, televízia, internet. Mnohokrát však ide o rôzne neoverené ( nevedecky podložené ) senzácie, hlavne v oblasti liečby.

Príčiny vzniku rakoviny:
Okolo 80 % úmrtí na rakovinu je v dôsledku nesprávneho životného štýlu. Najznámejšie rizikové faktory sú: tabak, alkohol, nezdravá výživa a prejedanie sa, nedostatok pohybu, nadmerné slnenie, nedostatočná ochrana pred chemickými látkami, nedostatočná ochrana pred rádioaktívnym žiarením, stres, nízka sexuálna hygiena.
Každá choroba je vážnym zásahom do života človeka(2)
Rádioterapia (ďalej RAT) je lokálna liečba, ktorá sa aplikuje pri liečbe nádorového ochorenia, na zabránenie recidíve nádoru, predĺženie prežívania alebo zlepšenia komfortu prežívania u pacienta. Rastie strach z rizika a znižuje sa nadšenie a záujem , skúsenosti sú také , že čím je pacientka staršia , tým ťažšie sa vráti do pôvodného fyzického a duševného stavu , v akom bola pred chorobou (2).
Používa sa v kuratívnom zámere, ak je cieľom vyliečiť ochorenie, alebo v paliatívnom zámere, ak je cieľom len uľahčiť pacientovi posledné obdobie jeho života. Spomínané okolnosti pôsobia na zmenu jeho duševných pochodov , hlavne v emocionálnej sfére , ktorá je kvalitatívne iná (2).
Rádioterapia je liečba ionizačným žiarením používa sa ako samostatná liečebná metóda, ale častejšie spolu s chirurgickou liečbou - ako predoperačná alebo pooperačná rádioterapia. Ako samostatná liečba sa uplatňuje pri malých nádoroch, kde okrem vyliečenia, často na rozdiel od chirurgickej liečby, zachováva funkciu orgánu. Cieľom predoperačnej rádioterapie je ohraničiť tumor a zmenšiť riziko rozsevu nádorových buniek a tvorby metastáz. Cieľom pooperačnej rádioterapie je zničiť zvyškový nádor, ak kompletné odstránenie nádoru nebolo možné, zničiť metastázy v lymfatických uzlinách a zabrániť recidíve tumoru likvidáciou nádorových buniek vyskytujúcich sa prípadne v jeho okolí.
Použitie rádioterapie na liečbu nádorov je staré približne 100 rokov. Od tej doby došlo v rozvoji rádioterapie k ďalším významným objavom. Zdroje žiarenia môžu byť otvorené a ich aplikáciou sa zaoberá odbor nukleárnej medicíny. Zdroje žiarenia sa aplikujú priamo do nádorového ložiska alebo do krvného obehu. Patria sem izotopy 198 Au (zlata( , 131 I (jód) , 32 P (fosfor ) , 89 Sr (stroncium ) , 186 Re ( rhenium ) , 153 Sm ( samarium ). Uzavreté žiariče vo vhodných púzdrach možno zavádzať do nádorov priamo , alebo do ich blízkosti .Pre punktúry a aplikácie na povrch nádorov sa využívajú izotopy 226 Ra ( radium ), 60 Co (cobalt ) , 137 Cs ( cezium ) , 182 Tal ( tantal ) a 192 Ir ( iridium )(3). Všetky tieto izotopy sa používajú dnes metódou afterloadingu , tzn. , že sa zavádzajú až po umiestnení ich nosičov na miesto určenia a po vypočítaní dávok. Zdroje žiarenia sa potom presunú na svoje miesto určenia , po zavrení dverí ožarovacej miestnosti. Všetko je riadené počítačom. Tieto metódy sa súhrnne nazývajú brachy ( radio ) terapia , pretože vzdialenosť medzi zdrojom žiarenia a nádorom je minimálna (4).
Práca sestry na RAT
So zreteľom na to, že sestry sa v jednotlivých službách striedajú, je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa na túto namáhavú a zodpovednú prácu vyberali len také, ktoré majú vysoké odborné, osobnostné, charakterové, organizačné, technické a morálne schopnosti, resp. vlastnosti a dobrú fyzickú kondíciu. Pre prácu na RAT musí mať sestra určité predpoklady, ktoré zvyšujú efektívnosť a úspešnosť jej činností. Nevyhnutná je určitá skúsenosť z viacerých oddelení. Okrem toho sa od sestry vyžaduje samostatnosť, rozhodnosť a schopnosť improvizácie v rámci daných možností a potreby. Sestra by mala pacienta posmeliť k otvoreniu sa , aby komunikoval – aj keď nevie presne formulovať obsahy svojich myšlienok – veď skúsená , v empatii zbehlá sestra intuíciou a anticipáciou vie porozumieť aj veľmi nejasne formulovaným požiadavkám pacienta a vyrozumieť z nich aj to , čo priamo nevyslovil , samozrejme za predpokladu , že sa o to úprimne snaží (1).
Jednou zo zásad poskytovania zdravotníckych služieb v súčasnosti je kolektívna práca. Dnes sa o pacienta stará skupina zdravotníckych pracovníkov tzv. zdravotnícky tím. Odporúčam pritom využiť spoluprácu celého ošetrovateľského tímu príslušnej ošetrovacej jednotky (1 ). Činnosť tímu usmerňuje a koordinuje lekár a vedúca sestra oddelenia. Výsledky práce ovplyvňujú aj vnútorné vzťahy medzi jednotlivými členmi tímu.j keď sú možnosti vybavenia našich nemocníc skromné , stále veľmi záleží na fantázii sestier , aké bude prostredie ošetrovateľskej jednotky (2 )
Zodpovedná práca sestry na rádioterapii vyžaduje celkom osobitnú, vysoko odbornú kvalifikáciu. Zabrániť, alebo zmierniť ,spomaliť nástup negatívnych vplyvov z dlhodobej hospitalizácie u imobilného pacienta sa dá realizovať viacerými i praktickými nápadmi ( do takej miery , akú pacient môže prijímať a prijíma (2). Úlohou sestry je predovšetkým sústredene pozorovať chorých, interpretovať zmeny tak, aby v každom okamihu dôležitej zmeny bol lekár na túto zmenu upozornený a mohol včas zasiahnuť. Pacient očakáva , že okrem vysvetlenia holej pravdy sa mu dodá aj trochu odvahy (1). Na to je potrebná nielen kvalifikácia, ale aj inteligencia, záujem o prácu, iniciatíva, nadšenie a obetavosť. Rozhodujúcim členom celého tímu pracovníkov je sestra, pretože vidí každú zmenu u pacienta, znamenáva ju, signalizuje lekárovi a ostatným spolupracovníkom. Sestra musí preto svojich pacientov každým mysliteľným spôsobom povzbudzovať k vysloveniu , tlmočeniu toho , čo ich trápi ( obavy , priania , túžby , potreby ...) (1). Počet sestier na jednej smene by mal byť minimálne 6 sestier na oddelenie. Úlohou sestry je získať o pacientovi čo najviac informácii, sledovať stav vedomia, zmeny TK, pulzu, močenia atď. Jej práca spočíva:
 • v pomoci a asistencii lekára pi vyšetrení pacienta,

 • sleduje a kontroluje priebeh infúzii a transfúzii, či netečú paravenózne,

 • v odbere vzoriek na ordinované vyšetrenia.

*Dôležité je , aby si sestra uvedomila , že pacient sa v priebehu hospitalizácie musí preorientovať na činnosti , ktoré neovláda tak , ako by si sám prial , musí vykonávať to , čo mu druhí nariadia ( usmernia ho , ) i úlohy , ktoré doposiaľ nikdy nerobil (2).

Profesionálna záťaž pracovníkov na rádioterapii:
 • infekcia - infekcia hepatitídy typu A alebo B, HIV pri manipulácii s krvnými derivátmi

 • nepravidelnosť pracovného času - ide o nepravidelné rozdelenie pracovnej záťaže v priebehu dňa, ale aj v noci, krátke prestávky medzi jednotlivými výkonmi, nepravidelné stravovanie

 • vplyv dezinfekcie - vedie k vzniku alergií, k astmatickým prejavom

 • Mali by sme sa konečne zbaviť pocitu , že z hľadiska hygieny je najlepšia tá nemocnica , ktorá má holé , biele steny a jednotvárny nábytok ( samozrejme s výnimkou špecifických oddelení ) (2).
 • vplyv radiácie

Záver
Ako vidieť, práca sestry na rádioterapii je mimoriadne fyzicky a psychicky náročná. Pri veľkom fyzickom a psychickom zaťažení vidí sestra okrem úspechov a radosti zo záchrany života aj mnohé úmrtia a neúspechy. Ak pacient pochopí zmenenú situáciu a chce sa čo najskôr dostať do pôvodného zdravotného i duševného stavu , musí sa prispôsobiť ( inak je to v prípade nezáujmu pacienta a jeho neprispôsobení sa ) (2). To pôsobí často depresívne, kazí to radosť z práce. Preto by mal byť celý tím ako jedna rodina navzájom sa podržať a chápať. Častou príčinou strachu z pravdy je tiež strata nádeje , popretie možnosti perspektívy vyliečenia a podobne , hoci odhalením pravdy každý by mal očakávať aspoň „ formálnu „ nádej (1).Okrem strachu pacienta si sestra uvedomuje i subjektívne prežívanie pacienta. Bolesti , hoci ich tlmia analgetiká rôznej sily podľa závažnosti ochorenia , stavu pacienta a jeho subjektívnych pocitov , predsa len vstupujú do pacientovho vedomia , v ktorom spôsobujú negatívne zafarbenia – stopy (2).

Literatúra
 1. Gulášová , I.: Nevyslovené otázky pacientov .Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík. roč. VI,2000/č.4 ,str.139-142
 2. Gulášová , I.: Potreby , priania a obavy pacientov pripútaných na posteľ. Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík , roč.III, č. 1 / 1997 , str. 10-11
 3. Kopecká , K., Kopecký , P.: Zdravie a klinika chorôb. Martin , Osveta , 1998
 4. Vorlíček ,J., Adam ,Z. et al . : Paliativní medicina. Praha , Grada – Avicenum , 1998

Adresa autorky:
h.Doc.PhDr.Ivica Gulášová , Ph.D Narcisová 40
821 01 Bratislava
Slovensko
e-mail:ivica. gulasova @post.sk

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006