Úroveň spokojnosti pacientov s podávaním ambulantnej chemoterapie.

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p005

Autoři: I. Gulášová; RNDr. Zuzana Bačíková, Ph.D.; E. Zacharová; prof. MUDr. Ján Breza (1948-), CSc.; MUDr. Ivan Riedl; M. Kyasová

Súhrn

Autori sa venujú vyjadreniam pacientov, ktorým sa ambulantne podávala chemoterapia. Prostredníctvom dotazníkového prieskumu zisťujú úroveň spokojnosti pacientov s prístupom lekára i sestry pri poskytovaní zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, venujú sa pocitom pacientov, ktoré súvisia s poskytovanou ošetrovateľskou starostlivosťou, ambulantnými priestormi, čakacou dobou, telefonickými službami v zdravotníckom zariadení . Nakoľko sa jedná o pacientov, ktorí absolvujú terapeutický proces a teda očakávajú zmenu k lepšiemu, je veľmi dôležitý každý pozitívny podnet súvisiaci s ich liečbou.

Kľúčové slová

spokojnosť pacientov, ambulantné podávanie chemoterapie, telefonické služby v zdravotníckom zariadení

Úvod

V našom prieskume sme sa zamerali na samotných pacientov, na úroveň ich spokojnosti s poskytovanou zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou, prístupom zdravotníckeho personálu, na problematiku informovanosti o svojom ochorení, na schopnosti sestry a lekára odpovedať na otázky pacientov. Čakacie doby, ošetrovateľská starostlivosť a iné faktory sú pre nich rovnako dôležité ako samotná liečba a ošetrovateľská starostlivosť.

Prieskumný problém

Zisťovanie úrovne spokojnosti pacientov, ktorým sa ambulantne podávala chemoterapia v OÚSA v Bratislave s kvalitou poskytovanej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti.


Ciele prieskumu

 • C1 - Zistiť, či starostlivosť zdravotníckych pracovníkov ambulancie spĺňa predpoklady profesionality a morálky zdravotníckeho pracovníka.

 • C2 - Zistiť úroveň spokojnosti pacientov s ambulantnými priestormi v ktorých sa im podávala, respektíve podáva ambulantne chemoterapia.

 • C3 - Zistiť úroveň spokojnosti pacientov s úrovňou telefonického spojenia.

 • C4 - Zistiť úroveň informovanosti pacientov v súvislosti s ich zdravotným stavom.

 • C5 - Zistiť úroveň spokojnosti pacientov s kvalitou ošetrovateľskej starostlivosti na ambulancii kde sa im podáva, podávala chemoterapia.

Prieskumná metóda

Ako základnú prieskumnú metódu sme si zvolili dotazník vlastnej konštrukcie, ktorý sme vyhodnotili a naše zistenia zobrazujeme v tabuľkách i graficky. Dotazník bol anonymný. Obsahoval 15 dotazníkových položiek zatvoreného typu a 1 položku s možnosťou voľnej odpovede. Prieskum sme realizovali v období od 25.4.2008 do 16.11.2009.


Pracovné hypotézy

 • H1 – predpokladáme, že väčšina pacientov je spokojných s manažovaním, organizačnou prácou a umiestnením ambulantných priestorov v ktorých sa pacientom podávala a podáva chemoterapia.

 • H2 – predpokladáme, že zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť a celkový prístup zdravotníckych pracovníkov vo vzťahu k pacientom je na profesionálnej úrovni.

 • H3 – predpokladáme, že väčšina pacientov je spokojná s poskytnutou úrovňou informácii o svojom zdravotnom stave.

 • H4 – predpokladáme, že väčšina pacientov je spokojná s možnosťami a s úrovňou telefonického spojenia.


Charakteristika základného súboru prieskumu

Základný súbor respondentov tvorili pacienti ošetrovaní v ambulantnej forme chemoterapii v OÚSA Bratislava v celkovom počte 250 pacientov. Vek respondentov bol od 29 - 65 rokov.


Demografické údaje o základnom súbore respondentov


Tabulka 16

Analýza výsledkov prieskumu

H1 – predpokladáme, že väčšina pacientov je spokojná s organizačnou prácou a umiestnením ambulantných priestorovH2 – predpokladáme, že zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť a prístup zdravotníckych pracovníkov vo vzťahu k pacientom bude na vysokej profesionálnej úrovni.H4 – predpokladáme, že väčšina pacientov je spokojná s možnosťami a s úrovňou telefonického spojenia.
V pracovnej hypotéze H1 sme predpokladali, že väčšina opýtaných respondentov - pacientov bude spokojná s organizačnou prácou a umiestnením ambulantných priestorov v ktorých sa im chemoterapia podáva. Pracovná hypotéza bola overovaná položkami 3, 4, 5, 6.

Graf 1Zistili sme, že 74% respondentov bolo spokojných s organizáciou práce, 22% vyjadrilo svoju nespokojnosť hlavne so stiesnenými priestormi pred ambulanciami pri fungovaní všetkých chemoterapeutických ambulancií a 4% respondentov sa nevedeli vyjadriť.

Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že pracovná hypotéza H1 sa potvrdila.

V pracovnej hypotéze H2 sme predpokladali, že starostlivosť zdravotníckych pracovníkov voči pacientom je na vysokej profesionálnej úrovni. Pracovná hypotéza bola overovaná položkami 7, 8, 12, 13, 14.Graf 2


Zistili sme, že až 95% respondentov zhodnotilo zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť ako veľmi dobrú a na vysokej profesionálnej úrovni, 5% respondentov uviedlo, že zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť bola na profesionálnej úrovni.

Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že pracovná hypotéza H2 sa potvrdila.

V pracovnej hypotéze H3 sme predpokladali, že pacienti budú spokojní s úrovňou poskytnutých informácií o svojom zdravotnom stave. Pracovná hypotéza bola overovaná položkami 9, 10, 11.

Graf 3Zistili sme, že až 88% respondentov bolo spokojných s úrovňou poskytnutých informácii o svojom zdravotnom stave a 12% respondentov sa nevedelo k tejto problematike vyjadriť.

Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že pracovná hypotéza H3 sa potvrdila.

V pracovnej hypotéze 4 sme predpokladali, že väčšina pacientov bude spokojná s možnosťami a s úrovňou telefonického spojenia. Pracovná hypotéza bola overovaná položkami 1, 2.

Graf 4


Zistili sme, až 100% respondentov bolo spokojných s možnosťami a s úrovňou telefonického spojenia.Na základe našich zistení môžeme konštatovať, že pracovná hypotéza H4 sa nám potvrdila.Odporúčania pre prax

 • sestry a lekári by mali k pacientom pristupovať tak, aby hneď od ich prvého kontaktu mali k nim mal dôveru a nemali pocit, že ich mnohopočetnými otázkami ‚zaťažujú alebo zdržujú‘,

 • sestry by mali dbať hlavne na neverbálne a verbálne prejavy pri kontakte s pacientmi,

 • zabezpečiť, aby bolo v čakárni dostatočné množstvo informačných brožúrok, letákov, odborných časopisov o ochorení, diéte , ktoré sú pre pacientov dôležitým zdrojom informácií,

 • zabezpečiť informačnú tabuľu (nástenku) s informáciami o najbližšej predajni kompenzačných pomôcok, parochňových štúdií a podobne....

 • sestry by mali dbať na svoje správanie a vystupovanie aj pri telefonickom kontakte s pacientmi a ich rodinnými príslušníkmi,

 • vedúce sestry a sestry by mali realizovať prieskumy zamerané na monitorovanie úrovne spokojnosti pacientov s poskytovanými zdravotnými a ošetrovateľskými službami, vyvodiť závery a tak permanentne skvalitňovať svoju ošetrovateľskú starostlivosť, klinickú prax.

Adresa autorky:

Doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD.

Narcisová 40

821 01 Bratislavabr

Slovenská republika

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010