Úskalí a možnosti akreditačního procesu a význam akreditace z pohledu laboratoratoře

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Ostatní

Téma: 09. Prognostické a prediktivní faktory III

Číslo abstraktu: 063

Autoři: RNDr. Božena Braunerová; RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; MUDr. Kateřina Bouchalová (Špačková), Ph.D.; Soňa Mlčochová; S. Micková

Cytogenetické pracoviště Laboratoře experimentální medicíny (CP LEM) při Dětské klinice Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc (www.LEM-Olomouc.cz) existuje již 6 let a od 1. 7. 2003 je součástí Referenční laboratoře pro stanovení Her-2/neu (c-erbB-2) u pacientek s metastatickým karcinomem prsu, indikovaných k léčbě trastuzumabem. CP LEM provádí cytogenetická vyšetření metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH) a komparativní genomové hybridizace (CGH). Pracoviště rovněž provádí akreditovanou metodu „ověření kvality cytogenetických kitů“, která je určena pro standardizaci komerčně vyvíjených in vitro diagnostik.

V rámci zvyšování kvality vyšetření, prokázání objektivity při provádění jednotlivých technik a v rámci získání mezinárodního kreditu podstoupilo CP LEM akreditační řízení, prováděné národním akreditačním orgánem Českým institutem pro akreditaci (ČIA; www.cia.cz) a dne 31. 3. 2005 získalo akreditační osvědčení, dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO/IEC 17025:2000 a získané osvědčení je platné ve všech zemích Evropské unie. Obsahuje všechny požadavky, které musí zkušební a kalibrační laboratoře splňovat, chtějí-li prokázat, že provozují systém jakosti, že jsou odborně způsobilé a schopné dosahovat platných výsledků.

Systém zavedený na CP LEM umožňuje monitorování průchodu vzorků laboratoří a zajišťuje dodržení všech parametrů nutných pro úspěšné provedení zkoušky. Správné provedení zkoušek je rovněž zajišťováno včleněním pracoviště do systému externích kontrol jakosti, porovnávajících výsledky jednotlivých vyšetření v návaznosti na jiné pracoviště. Vysoká erudice jednotlivých pracovníků je zajišťována individuálními plány školení a dodržování předepsaných postupů je prověřováno interními audity. Jednotlivé audity, včetně horizontálních a vertikálních prověrek, mají za úkol v průběhu roku prověřit funkčnost všech zavedených systémů a navrhnout řešení u nalezených neshod.

Ačkoliv získání akreditačního osvědčení klade vysoké nároky na jednotlivé pracovníky CP LEM a akreditační proces není levnou záležitostí, umožňuje CP LEM včlenit se do systému evropských laboratoří.

Práce na tomto projektu je podporována granty MSM6198959216, IGA MZCR NC7506-3 a NC7495- 3 a MPO 1H-PK/45.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005