ÚSPĚŠNOST LÉČEBNÝCH MODALIT NÁDORU OROFARYNGU VE VZTAHU K HPV ETIOLOGII

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: XX. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: XX/ 320

Autoři: MUDr. Hana Binková, Ph.D.; MUDr. Zuzana Horáková; prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.; MUDr. Karel Veselý, Ph.D.; Doc.MUDr. Jan Klozar, CSc.; MUDr. Eva Košľabová ; MUDr. Eva Lukešová (Foltýnová), Ph.D.; MUDr. Marek Grega; RNDr. Eva Hamšíková; RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.

Východiska:

 Výrazný nárůst počtu nově diagnostikovaných orofaryngeálních karcinomů (OFK) v posledních letech je v přímé souvislosti s nádory, v jejichž etiologii se uplatňuje HPV (human papilloma virus). Hlavním cílem našeho grantového projektu bylo sledování prognózy HPV pozitivních a HPV negativních OFK v závislosti na léčebné modalitě.

Materiál a metody:

Do studie bylo zařazeno 86 nemocných s pokročilou formou OFK (stadium III + IV) léčených primárně konzervativně (CHRT, biologická léčba + RT, RT) na klinice ORL FN u sv. Anny v Brně a 99 primárně chirurgicky léčených na ORL klinice FN Praha Motol. Vyšetření proteinu p16 a p53 imunohistochemicky a in situ hybridizací bylo prováděno v patologických ústavech obou nemocnic, amplifikační PCR detekce a typizace HPV DNA v Národní referenční laboratoři pro HPV v ÚHKT v Praze.

Výsledky:

Ve studii, do které bylo zahrnuto celkem 185 pokročilých OFK, byla virová etiologie tumoru zjištěna u 46 % pacientů, z toho v konzervativní větvi u 31 % a v chirurgické u 59 %. Celkové i specifické přežití bylo statisticky signifi kantně lepší u pacientů s HPV pozitivními nádory ve srovnání s pacienty s nádory HPV negativními, a to v obou skupinách – léčené chirurgicky a konzervativně (graf 1, 2). HPV se ukázal jako nejsilnější prediktor celkového i specifického přežívání. Pacienti s HPV asociovanými nádory měli významně lepší prognózu, a to bez ohledu na typ léčby. Pro celkové přežívání bylo dalším významným negativním prediktivním faktorem kouření a hraničně významné bylo pohlaví, pro specifické přežívání byla hraničně významná velikost nádoru a současná konzumace alkoholu. HPV pozitivita byla pozitivním, velikost nádoru a konzumace alkoholu negativním prediktivním faktorem ve specifickém přežívání.

Závěr:

 Ve studii byla porovnávána úspěšnost chirurgické a konzervativní léčby u pacientů s pokročilou formou orofaryngeálního karcinomu. Pacienti s HPV asociovanými nádory mají významně lepší prognózu bez ohledu na typ léčby. Prognostická výhoda HPV pozitivity pravděpodobně není vázána na léčebnou modalitu. Ačkoliv léčebné protokoly prozatím HPV status nezohledňují, zavedení rutinního testování všech vzorků OFK při verifikaci nádorového onemocnění za účelem detekce HPV je nanejvýš žádoucí.

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015