Užití nádorových markerů ve follow-up po radikální operaci pro kolorektální karcinom.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: VII. Dispenzární onkologická péče

Číslo abstraktu: 057

Autoři: as. MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA; doc.MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.; doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD.; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; Ing. Stanislav Kormunda

Úvod
Léčba KRCa je komplexem předoperačního stagingu, adekvátní radikality při operaci s cílem dosáhnout kurativního výkonu, adjuvantní a neoadjuvantní terapie a v neposlední řadě dlouhodobého sledování (follow-up) s léčbou symptomatického i asymptomatického relapsu.
Precizní předoperační staging je základem pro strategii chirurgického výkonu, nekompletní staging vede k nekompletní léčbě a špatným výsledkům. Aktivní pooperační dispenzarizace pomáhá zlepšit resekabilitu případného relapsu. K upřesnění stagingu, prognozy a jako součást dispenzárních programů se využívají biomarkery.
EGTM (European Group on Tumour Markers) doporučuje použití CEA k monitoraci pacientů s verifikovaným KRC. Pro diagnózu relapsu kolorektálního karcinomu má CEA udávánu senzitivitu kolem 80% (rozpětí 17-89%) a specificitu cca 70% (rozpětí 34-91%). Studie ukazují že pravidelné měření CEA může detekovat relaps 4-10 měsíců před jeho klinickými projevy. Interval mezi jednotlivými měřeními nebyl jednoznačně stanoven, nejčastěji je první 2 roky po diagnóze KRC CEA měřeno každé 3 měsíce. Zatímco použití CEA je obligatorní, další markery jako CA 19-9, CA 242 a cytokeratiny (TPA, TPS) jsou ve stadiu zkoumání.
European Society for Medical Oncology (ESMO) ve svých doporučeních ohledně sledování nemocných po operaci pro karcinom rekta žádné markery nedoporučuje. Po operacích pro karcinom tračníku ESMO doporučuje z markerů sledovat pouze CEA.
Američan Society for Clinical Oncology (ASCO) doporučuje sledovat pouze pravidelně CEA, u ostatních biomarkerů není dostatek podkladů pro jejich rutinní použití....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007