VAKCINACE DENDRITICKÝMI BUŇKAMI PRODUKUJÍCÍMI INTERLEUKIN-12 U PACIENTŮ S METASTATICKÝM KARCINOMEM LEDVINY

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 172

Autoři: MUDr. Peter Múdry, Ph.D.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity je držitelem oprávnění k výrobě protinádorových vakcín z autologních dendritických buněk. Protinádorové vakcíny jsou léčebné přípravky vyhodnocované v současné době během fází I a II klinického zkoušení. V rámci legislativních požadavků jsou takovéto vysoce inovativní léčebné postupy připravovány na omezeném počtu pracovišť v České republice. Dosavadní zkušenosti z publikovaných studií ukazují dobrou toleranci léčby a dosažení imunitní odpovědi. Od června 2012 nabízíme pacientům, kteří mají diagnostikován metastatický karcinom ledviny, účast v klinické studii fáze I/II s názvem„Protinádorová terapie - vakcinace dendritickými buňkami produkujícími interleukin-12 u pacientů s metastázujícím renálním karcinomem", číslo protokolu RCC-DC-2011(SUKL), EudraCT number: 2011-004391-11, registrační číslo NT11137-5/2010 (IGA MZ). Vedle současného standardu léčby nefrektomií a následnou léčbou inhibitory tyrozinkináz (sunitinib - Sutent, sorafenib - Nexavar, nově axitinib - Inlyta) je součástí studie výroba autologních dendritických buněk produkujících IL-12, které jsou následně aplikovány ve formě vakcíny do lymfatických uzlin. Léčebným principem, který je v této studii využit a hodno­cen, je zvýšení imunitní odpovědi vůči karcinomu pomocí stimulace cytotoxických Th-lymfocytů. Hlavní cíle studie jsou prokázání bezpečnosti a účinnosti ta­kové léčby. Protokol klinického hodnocení je schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv, studie je spolufinancována ze zdrojů IGA MZ. Kritickou podmínkou k zařazení do této studie je odběr vitální nádorové tkáně (při primární nefrektomii nebo metastatektomii), která je zpracovávána spolu s pacientovými leukocyty na pracovišti Farmakologického ústavu LF MU. Druhou zásadní podmínku je přítomnost alespoň jednoho metastatického ložiska, u kterého lze hodnotit léčebnou odpověď. Primární nefrektomie tedy musí proběhnout buď ve FN u sv. Anny v Brně, nebo ve FN Brno. Pokud se pacienti ptají na nové možnosti léčby metastatického karcinomu ledviny, je zde unikátní možnost jim takovou léčbu nabídnout i v České republice.

Práce je podpořena grantem IGA MZ ČR NT11137-5/2010.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013