VAKCINACE PROTI LIDSKÉMU PAPILLOMAVIRU (HUMAN PAPILLOMAVIRUS - HPV)

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 145

Autoři: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; MUDr. Richard Feranec; MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Očkování proti lidskému papillomaviru je stále aktuálnějším tématem. V současné době jsou na trhu k dispozici dvě profylaktické vakcíny - kvadrivalentní vakcína Silgard (Gardasil) a bivalentní vakcína Cervarix. Vakcinace je zaměřena především na prevenci přednádorových změn a vzniku karcinomu děložního hrdla způsobené lidskými papillomaviry s vysokým onkogenním potenciálem - HPV typ 16 a 18. U dětí a mladistvých, kteří ještě nezahájili sexuální život, je udáván účinek vakcinace ve 100 %>, u sexuálně aktivních jedinců až 80 %>. HPV pozitivní klienti mohou mít částečnou ochranu proti jednomu z daných HPV typů obsažených ve vakcíně nebo ji mohou získat na základě zkřížené protekce proti dalším HPV vysoce onkogenním typům (HPV typ 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59). Kvadrivalentní vakcína navíc chrání proti low risk HPV typu 6 a 11 způsobujícím genitoanální bradavice. U high risk HPV typů přináší benefit i v pre­venci proti vulvárním a vaginálním lézím. Ve studiích do 26 let byl prokázán přínos vakcinace mužů. Od 1. 4. 2012 je v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, § 30, hrazeno očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky proti lidskému papillomaviru v ekonomicky nejméně náročném provedení třemi dávkami očkovací látky u dívek, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do čtrnáctého roku věku. Na úhradu mají nárok i dívky, u kterých bylo zahájeno očkování nejpozději jeden den před dovršením 14. narozenin. Aktuálně je sjednána výše úhrady z veřejného zdravot­ního pojištění ve výši 1 830 Kč na dávku. Bivalentní vakcína je plně hrazena v této výši, za kvadrivalentní vakcínu je doplatek 300 Kč na dávku. Jednotlivé po­jišťovny poskytují v rámci preventivních programů různé balíčky výhod, jimiž lze částečně přispívat na úhradu těchto vakcín. V současné době probíhá akce „3. dávka zdarma", která garantuje nižší ceny vakcín a nabízí zpětnou kompenzaci za aplikaci všech tří dávek očkovacích látek. Celoplošná vakcinace se za­vedením organizovaného cervikálního screeningu slibuje výrazné snížení výskytu přednádorových a nádorových změn děložního hrdla. V budoucnu se dá očekávat i snížení incidence dalších HPV-asociovaných nádorů. Na závěr nutno podotknout, že význam pravidelných gynekologických kontrol zůstává stále prioritní.

 Práce byla podpořena grantovým projektem IGA NT 11089-4/2010 Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013