VALIDITA PSA (PROSTATICKÉHO SPECIFICKÉHO ANTIGENU) JAKO PREDIKTORU BIOPSIE KARCINOMU PROSTATY. ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUP VE SKUPINĚ 38 DLOUHODOBĚ SLEDOVANÝCH PACIENTŮ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 251

Autoři: Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.; Vlasta Králová; MUDr. Michaela Matoušková

Validita PSA, markeru dosud hojně využívaného indikátoru  biopsie prostaty, je v posledních letech stále častěji zpochybňována z hlediska nedostatečné specificity. V ČR je ročně provedeno několik desítek tisíc  biopsií prostaty na podkladě elevace PSA. Z celkového počtu predikované incidence karcinomu prostaty v roce 2013 (8 340) je odhadováno asi 4 545 tzv. nízkorizikových karcinomů. Mimoto jsou provedené  biopsie ve více než 40 % negativní, a to i opakovaně. Biopsie, zvláště opakované, mají výrazně negativní vliv na kvalitu života pacientů navozením trvalého psychického stresu. Tato skutečnost vede k postupné změně názorů na plošné vyhledávání karcinomu prostaty pomocí screeningu PSA a k preferenci selektivního přístupu, ke střízlivějším pre bioptickým úvahám a k hledání validnějších informací pro indikaci  biopsie. S tím souvisí i racionální odklon od násobně opakovaných  biopsií, kdy některé parametry nejsou pro indikaci naléhavé. Zajímavou možností je metoda personalizovaného PSA, které by mohlo omezit indikace k  biopsiím až o 20 %. Prezentujeme soubor 36 pacientů s PSA v rozmezí vstupního PSA 5,29–49,4 μg/ l a posledního v době analýzy 2,35–48,0 μg/ l, sledovaných v Urocentru průměru 11,08 let (z nich 22 > 11 let), kteří podstoupili maximálně tři  biopsie s negativním výsledkem. U těchto nemocných při splnění námi stanovených kritérií již další  biopsie nebyly provedeny, jsou však dispenzárně sledováni (watchful monitoring). U žádného se neprojevily jiné symptomy karcinomu prostaty, ve dvou případech byl potvrzen jiný karcinom (renální a hepatocelulární). Tento dosud výjimečně používaný přístup je jednou z možností, jak příznivě ovlivnit kvalitu života (QaL) pacientů. Vzhledem k velkému počtu prováděných  biopsií prostaty lze tak pomoci významnému počtu pacientů. Tento postup vyžaduje kooperaci pacienta a má přísná pravidla. V současné době je pre bioptické rozvaze věnována zvýšená pozornost.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014