VČASNÁ DIAGNOSTIKA KARCINÓMU PRSNÍKA A NATÍVNA MAMOGRAFIA – MIKROKALCIFIKÁTY

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 9. mammologické sympozium. Včasný záchyt karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 006

Autoři: J. Klačko; Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.; Dušan Malatin

ÚVOD

Karcinóm prsníka je najčastejším karcinómom u žien. Najefektívnejšou diagnostickou metódou je natívna mamografia. a jedinou metódou na zistenie mikroklacifikátov je taktiež natívna mamografia.

Mamografické príznaky karcinómu:
* priame príznaky – opacita
– hviezdicovitá, nepravidelná;
– neostré ohraničenie;
– mikrokalcifikácie – počet, tvar, zoskupenie;
– zvýšená ložisková denzita;
– retrakcia kože, bradavky;
– zhrubnutá koža prsnikovej žľazy;* nepriame príznaky.

Rozdelenie mikrokalcifikátov:
– patognomické,
– nepatognomické.

Základné typy mikrokalcifikátov:


CIEĽ

Zistiť histologickú senzitivitu natívnej mamografie – mikrokalcifikátov (bez opacity) u pacientok Onkologickej prsníkovej ambulancie (OPA) v Národnom onkologickom Ústave (NOÚ), Bratislava, Slovensko.

METÓDA


Retrospektívne sme zistili s histologicky verifikovanými mikrokalcifikátmi 102 pacientok v OPA NOÚ v období rokov 2003 až 2004. Štatisticky sme vypočítali senzitivitu natívnej mamografie pri histologicky verifikovaných mikrokalcifikátoch.

VÝSLEDKY


Podiel karcinómov s mikrokalcifikátmi bez opacity v období rokov 2003 a 2004 bol 23 (6 %) resp. 15 (4 %) z celkového počtu diagnostikovaných karcinómov v OPA NOÚ.
Z histologicky verifikovaných 102 patognomických mikroklacifikátov bola diagnóza karcinómu potvrdená v 37 % prípadoch, dysplázia bez hyperplázie a atypie bola potvrdená histologicky u 49 %. žien. Podrobnejšie histologické rozdelenie je uvedené v tabulke č. 1.

Tabulka č. 1. Percentuálne zastúpenie pacientok s histologicky verifikovanými patognomickými mikrokalcifikátmi

Histológia Výskyt v %
TIS 11
I. štádium 16
II. štádium 10
Atypia 1
Hyperplázia 13
Neproliferatívna dysplázia 49

Štatisticky sme zistili nepriamu koreláciu dysplázie a pozitívneho alebo suspektného nálezu mikrokalcifikátov až v 49 % (falošná pozitivita natívnej mamografie).

ZÁVER


Podiel karcinómov s mikrokalcifikátmi bez opacity v našom súbore bol relatívne nízky (4–6 %). Diagnostika mikrokalcifikátov je veľmi obtiažna pre relatívne malý výskyt mikrokalcifikátov v populácii a v ich subjektívnom hodnotení.
Problematika mikrokalcifikátov je dvojpólová:
  1. histologizácia zvyšuje riziko karcinómu prsníka (viď modely pre výpočet rizika vzniku karcinómu prsníka);
  2. bez histológizácie vzniká vyššia falošná negativita.


Rozhodovanie o ďalšom diagnostickom postupe žien s mikrokalcifikátmi, po komplexnom diagnostickom vyšetrení by sa malo vykonávať na špecializovaných mamárnych komisiách.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2005