Včasný záchyt malnutrice u rizikových pacientů.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: X. Podpůrná léčba a terapie komplikací v onkologii

Číslo abstraktu: 099

Autoři: Dagmar Fejerová; Hana Obrová

Úvod
Malnutrice (podvýživa) je definována jako stav nedostatku živin důležitých pro funkci lidského těla.
V praxi se s malnutricí setkáváme velmi často. Vyskytuje se asi u 20% pacientů při přijetí a u 40-50% pacientů v průběhu hospitalizace v závislosti na typu diagnozy. U onkologických pacientů zpravidla hovoříme až o 70% nemocných.
Nejvíce se stav výživy (nutriční stav) zhorší u pacientů, kteří měli nějaký výživový problém už při zahájení léčby.


Cíl
Najít vhodný způsob, jak tyto pacienty vyhledávat již při přijetí, protože malnutrice nemusí být nevyhnutelným důsledkem onkologického onemocnění, pokud je včas a správně zhodnocen nutriční stav nemocného a pokud je systematicky poskytována nutriční podpora nemocným s rizikem podvýživy.


Metodika
Nejvhodnějším způsobem je vyhledávání rizikových pacientů, případně již pacientů s malnutricí, pomocí dotazníku při první návštěvě v ambulanci (tzv. nutriční screening).
Dotazník má být jednoduchý, ale musí přesto podávat co nejpřesnější informace o momentálním nutričním stavu pacienta.


Soubor pacientů
V rámci včasného zachycení rizikových pacientů jsme na našem pracovišti začali s vyplňováním nutričního screeningu již při odebírání anamnesy onkologického ambulantního pacienta. Do zkušebního provozu bylo v první fázi zařazeno během 6. týdnů 33 pacientů, u nichž byl v rámci výživové anamnesy zaznamenán váhový úbytek nad 5%.


Výsledky
Zachyceno bylo 5 pacientů s malnutricí, což je15 % z celkového počtu 33 pacientů s váhovým úbytkem.


Závěr
Malnutrice je silným nezávislým prognostickým faktorem, který ovšem bývá často podceňován. Ztráta hmotnosti má pro další osud nemocného často vyšší prognostickou hodnotu než klinické stadium, histologický typ a grading nádoru. Běžně používané stagingové systémy však toto nezohledňují.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008