VITAMIN D V KLINICKÉ PRAXI NA KLINICE DĚTSKÉ ONKOLOGIE FN A LF MU BRNO

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XVIII. Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých

Číslo abstraktu: 196

Autoři: MUDr. Klára Drábová; doc.RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.; Doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

Nedostatek vitaminu D je v současné době v populaci poměrně rozšířen, podle některých výzkumů je deficit vitaminu D rizikovým faktorem pro vznik růz­ných onemocnění, např. hypertenze, diabetu, osteoporózy, některých infekčních (tuberkulóza) a autoimunitních chorob (roztroušená skleróza, revmatoidní artritida) včetně některých onkologických onemocnění (např. kolorektální karcinom, karcinom prsu, ovaria, prostaty). Většina těchto výzkumů proběhla do­posud u dospělých pacientů, situace u dětí je mnohem méně známá. Hladiny vitaminu D3 na KDO systematicky sledujeme od září roku 2010, do konce roku 2012 bylo takto vyšetřeno 219 dětí, z toho 174 pacientů s potvrzenou onkologickou diagnózou a 45 pacientů, u nichž se onkologické onemocnění nepotvr­dilo = kontrolní skupinou. Vzhledem k dobře dokumentované souvislosti mezi nízkými sérovým hladinami vitaminu D a zvýšeným rizikem vzniku některých maligních onemocnění je na místě diskuze o eventuálním vý­znamu suplementace vitaminem D v prevenci těchto onemocnění. Pozi­tivní vliv podávání vitaminu D se však diskutuje i pro případné zmírnění některých nežádoucích účinků současné léčby maligních onemoc­nění (chemoterapie, radioterapie), v některých režimech je vitamin D již součástí terapeutických protokolů. Autoři prezentují pilotní data sledování hladin vitaminu D3 u onkologicky nemocných dětí na KDO FN a LF MU Brno.

 

Skupina

N

%

Kontrola

45

20,5%

Leukemie

24

11,0%

Lymfom

36

16,4%

Solidní

75

34,2%

CNS

26

11,9%

ostatní

13

5,9%

 

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013