Vliv 48 hodinové kontinuální infuse 5-fluorouracilu na expresi dihydro pyrimidindehydrogenázy a thymidinfosforylázy

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 05. Prognostické a prediktivní faktory II

Číslo abstraktu: 038

Autoři: Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.; Mgr. Viktor Sýkora; Robin Strnad; RNDr. Martin Pešta, Ph.D.; MUDr. Věra Tomancová; MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.

Úvod: Thymidinfosforyláza (TP) a dihydropyrimidindehydrogenáza (DPD) hrají zásadní úlohu v aktivaci i katabolizmu fluoropyrimidinů používaných v léčbě nádorů. Změny jejich exprese a/nebo mutace mohou ovlivnit účinnost a/nebo toxicitu prováděné léčby. V případě zjištění významné indukce genu pro DPD by bylo vhodné používat kontinuální infuzi 5-fluorouracilu s proměnnou, a nikoliv konstatní rychlostí podání léku.
Cíl: Cílem studie bylo zhodnotit vliv podání 48 hodinové kontinuální infuse 5-fluorouracilu na expresi TP a DPD. Genová exprese byla měřena u 16 nemocných s kolorektálním karcinomem před zahájením chemoterapie a po jejím skončení s využitím komerčně dostupných kitů (Roche).
Výsledky: Medián genové exprese před léčbou a po jejím ukončení se statisticky výnamně nelišil pro DPD (Wilcoxonův párový test: p=0,7002) ani TP (Wilcoxonův párový test: p=0,7869).
Závěr: Nezjistili jsme statisticky významné ovlivnění exprese TP ani DPD 48 hodinovou kontinuální infůzí 5-fluorouracilu.

Poděkování: Studie byla vytvořena s podporou grantu IGA MZ ČR 7575-3.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2005