VLIV ENTERÁLNÍ VÝŽIVY OBOHACENÉ O BÍLKOVINY NA POOPERAČNÍ PRŮBĚH PO RESEKCI TLUSTÉHO STŘEVA PRO KARCINOM - PŘEDBĚŽNÁ DATA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIII. Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: 232

Autoři: MUDr. Kamil Bezděk

Východiska:

Současná medicína poskytuje dostatek důkazů o příznivém vlivu dobrého nutričního stavu pacienta před velkou operací. Důraz se klade zejména na dostatek kvalitních bílkovin. Nutriční ambulance nemocnice Nový Jičín ve spolupráci s komplexním onkologickým centrem, společností Nu­tricia, a.s., a Revírní bratrskou pokladnou zdravotní pojišťovnou se od roku 2012 zapojila do projektu sledujícím vliv perioperačně podávané enterální vý­živy obohacené o bílkoviny na pooperační průběh u pacientů podstupujících resekci tlustého střeva pro karcinom bez ohledu na nutriční stav pacienta. Vý­sledky byly srovnány s retrospektivně získanými daty pacientů zjištěnými analýzou nemocničního informačního systému dle vstupních kritérií, kteří podstoupili resekční výkon za roky 2009 až 2011. Nutriční podpora těmto pacientům byla podávána dle konvenčních kritérií (doporučení ESPEN).

Soubor pacientů a metody:

Do projektu byli zařazeni pacienti s kolorektálním karcinomem nebo tumory kolon a rekta s resekcí nebo amputací. Pacientům zařazeným do projektu bylo doporučeno bez ohledu na nutriční riziko nehubnout, jíst pes­trou stravu a navíc popíjet mezi jídly 2 x 200 ml Nutridrinku Protein denně, a to minimálně 10 dní před operací a 2-3 týdny po operaci. Hodnocené parametry: 1) Dehiscence rány, dehiscence anastomózy, infekce v ráně, rehospitalizace s příčinnou souvislostí se základní dg. 2) Nutriční riziko před operací, nutriční stav (hmot­nost a BMI) před operací a měsíc po operaci, délka hospitalizace. 3) Počet užívaných OND, subjektivní vnímání palatability a přínosu pro pacienta.

 Výsledky:

Před­běžně byla zpracována data 25 pacientů za rok 2012 (průměrný věk 64 let, průměrné BMI 25,6) a srovnána s retrospektivními údaji od 86 pacientů za roky 2009-2011. Dehiscence operační rány se vyskytla ve sledované skupině (SS) ve 4 %, v kontrolní skupině (KS) v 11,6 %. Dehiscence anastomózy ve SS 0 % vs 6,9 % v KS. Ranná in­fekce ve SS 4 % vs 10,4 % v KS. Rehospitalizace ve SS 0 % vs 6,9 % v KS. Průměrná délka hospitalizace ve SS byla 8,3 dne vs 10,6 dne v KS. Další sledované parametry viz přílohy.

 Závěr:

Vysoko bílkovinná perioperační nutriční podpora snižuje výskyt pooperačních komplikací a zkracuje délku hospitalizace u pacientů podstupujících resekční výkon na tlustém střevě pro kolorektální karcinom bez ohledu na jejich předoperační nutriční stav. Nutridrink Protein je pacienty subjektivně dobře snášen a jeho přínos je kladně hodnocen. Omezením výsledků je především malá skupina pacientů, projekt však dále pokračuje.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013