VLIV GRADU NA PŘEŽITÍ PACIENTŮ S KARCINOMEM PANKREATU – JE SOUČASNÁ TNM KLASIFIKACE ADEKVÁTNÍ?

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XVII. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: XVII/ 347

Autoři: MUDr. Jan Hlavsa; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.; MUDr. Katarína Gašparová; RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; MUDr. Jan Mazanec; MUDr. Jitka Hausnerová; Doc.MUDr. Igor Penka, CSc.; MUDr. Jan Zajak, Ph.D.; MUDr. Filip Čečka, Ph.D.; MUDr. Pavel Záruba; prof. MUDr. Robert Gürlich, DrSc.; doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD.; MUDr. Martin Loveček, Ph.D.; MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.

Východiska:

Grade nádoru je nezávislým prognostickým faktorem u pacientů s karcinomem pankreatu (KP). Přežití pacientů s KP po resekčním výkonu se liší i v rámci skupiny pacientů jednoho klinického stadia. Autoři předkládají výsledky klinické studie a diskutují o možnosti začlenění gradu do současné TNM klaS102 XVII. NADORY SLINIVKY, JATER A ŽLUČOVYCH CEST Klin Onkol 2015; 28 (Suppl 1) sifikace KP.

Soubor pacientů a metody:

Retrospektivní multicentrická (FN Olomouc, FN Hradec Králové, FNKV Praha, FN Motol Praha, Fakultní Thomaye rova nemocnice Praha, FN Brno) studie pacientů po resekci pro KP (n = 464). Pankreatoduodenektomie (n = 387), splenopankreatektomie (n = 53), totální pankreatektomie (n = 24). TNM klasifikace dle AJCC 2002. Follow-up minimálně 3 roky. Stadium I (n = 69), II (n = 362), III (n = 21), IV (n = 11). Grade I (n = 49), IIa (n = 101), IIb (n = 214), III (n = 176), IV (n = 2).

Výsledky:

Jednoleté přežití (%, 95% CI): stadium I (grade 1: 95 %, grade 2: 87 %, grade 3 + 4: 79 %). Stadium Ib (grade 2: 85 %, grade 3 + 4: 79 %). Stadium IIa (grade 1: 67 %, grade 2: 78 %, grade 3: 77 %). Stadium IIb (grade 1: 94 %, grade 2: 80 %, grade 3 + 4: 63 %). Stadium III (grade 2: 57 %, grade 3 + 4: 63 %). Medián přežití (měsíce, 95% CI): stadium I (grade 2: 29 měsíců, grade 3 + 4: 21 měsíců). Stadium Ib (grade 2: 38 měsíců, grade 3 + 4: 17 měsíců). Stadium IIa (grade 1: 19 měsíců, grade 2: 21 měsíců, grade 3: 20 měsíců). Stadium IIb (grade 1: 24 měsíců, grade 2: 19 měsíců, grade 3 + 4: 13 měsíců). Stadium III (grade 2: 13 měsíců, grade 3 + 4: 15 měsíců).

Závěr:

Je možné, že přiřazení gradu k parametrům T, N a M, stávající „TNM“ klasifikace může pomoci odlišit pacienty s hraničně resekabilními tumory (infiltrace VMS/ VP), kteří nebudou profitovat z resekce. A naopak pomůže vyselektovat nemocné s lokálně pokročilými tumory (infiltrace AMS, …), kterým radikální resekce s tepennou resekcí a náhradou může přežití prodloužit.

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015