Vliv nádorového mikroprostředí na progresi maligního melanomu.

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P006

Autoři: M. Fiurášková; Doc. MUDr. Svetlana Brychtová, Ph.D.; T. Tichý jr.; MUDr. Petr Beneš; J. Hirňák; B. Zálešák

Progrese nádoru je kromě genetických a epigenetických změn samotných nádorových buněk významně ovlivňována mikroprostředím, které nádorové buňky obklopuje a vzájemnými interakcemi mezi nádorovými a stromálními elementy. Maligní buňky působí na stromální složky autokrinní a parakrinní produkcí růstových faktorů, jejich receptorů, cytokinů, regulačních molekul a remodelujících enzymů. Takto ovlivněné stroma recipročně podporuje růst a diseminaci nádoru. Z buněk stromálního mikroprostředí se zde nejvíc uplatňují fibroblasty, endotelie a zánětlivé buňky, zejména makrofágy. V naší práci jsme sledovali expresi onkoproteinu c - Myc, růstového faktoru krevních destiček (PDGF), bazického růstového faktoru fibroblastů (bFGF) a nestinu u maligních a benigních kožních melanocytárních lézí s cílem posoudit rozdíly proteinové exprese zejména ve stromálních elementech. Vyšetření byla provedena na tkáňových řezech metodou nepřímé imunohistochemie na souboru čítajícím 78 případů superficiálních a nodulárních melanomů a 43 kožních pigmentových névů. Bylo prokázáno, že u maligních nádorů dochází k signifikantním změnám exprese c-Myc, PDGF, bFGF a nestinu nejen v melanoblastech maligních melanomů, ale i v buňkách nádorového stromatu. Jednalo se o fibrocyty/ fibroblasty, makrofágy i endotelie. Kromě zvýšení exprese sledovaných proteinů jsme také pozorovali zmnožení jednotlivých typů buněk. Popsané změny byly zaznamenány již u časných stádií onemocnění. Ukazuje se, že stejně jako u jiných solidních nádorů, tak i u maligního melanomu by léčba měla být zaměřena nejen proti vlastním nádorovým buňkám, ale i proti buňkám stromatu.


Poděkování: Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR 1A8245-3/2004 a MSM 6198959216.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005