Vliv onkologické léčby na cirkulující markery srdečního poškození v peritransplantačním období u akutních leukémií

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P013

Autoři: Prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.; Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.; Prof.MUDr. Radek Pudil, Ph.D.; Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Úvod:
Kardiotoxicita je dobře známou a obávanou komplikací onkologické léčby. Antracykliny a vysokodávkovaná chemoterapie představují největší riziko. V poslední době se do popředí zájmu diagnostiky kardiotoxicity dostávají biochemické markery poškození struktury a funkce myokardu, zatím však chybí definitivní klinické vyhodnocení.

Cíl:
Hodnocení kardiotoxicity v peritransplantačním období u akutních leukémií (AL) pomocí cirkulujících markerů srdečního poškození – N-terminální pro brain natriuretický peptid (NT-proBNP) a srdeční troponin T (cTnT). NT-proBNP je markerem kardiální dysfunkce, hodnoty pod 125 pg/ml jsou považovány za normální a umožňují vyloučit srdeční selhání. Pozitivita cTnT svědčí pro poškození struktury kardiomyocytů.

Soubor a metodika:
Ve studii bylo 19 pacientů s AL (věk 42,8±10,0 let, 13 mužů), všichni byli v minulosti léčeni antracykliny v kumulativní dávce (KD) 446,4±91,6 mg/m2. Přípravný předtransplantační režim (PR) obsahoval vysokodávkovaný cyklofosfamid (HD-C) a busulfan u 13 pacientů, HD-C a celotělové ozáření (TBI) 12 Gy u 6 pacientů. U 10 pacientů byla provedena alogenní transplantace krvetvorných buněk (TKB), u 9 autologní TKB. Koncentrace NT-proBNP a cTnT byly měřeny den před PR, den po PR, den po TKB a s odstupem 14 dní tj. v době reparace krvetvorby.

Výsledky:
Vstupní hodnota NT-proBNP byla 106,3±55,7 pg/ml. Po PR došlo k vzestupu na 426,1±391,5 pg/ml. Po TKB došlo k dalšímu vzestupu na 847,6±780,6 pg/ml. Za 14 dní po TKB byla koncentrace NT-proBNP 330,8±236,8 pg/ml, hodnoty byly zvýšené u 12 pacientů. Rozdíly byly statisticky významné v porovnání se vstupní hodnotou (p<0,01). Vzestup NT-proBNP byl vyšší u pacientů s KD antracyklinů nad 450 mg/m2 (p<0,05), u pacientů s PR obsahujícím TBI (p<0,05) a u pacientů s alogenní TKB (p<0,05). Koncentrace cTnT byly negativní (<0,01 ng/ml) během studie u všech pacientů.

Závěry:
Naše výsledky ukazují, že podání PR a TKB je u většiny pacientů s AL provázeno akutní neurohumorální aktivací (významný vzestupem NT-proBNP). Perzistující elevace NT-proBNP, v našem souboru u 12 (63,2 %) pacientů, naznačují subklinickou kardiotoxicitu (riziko pro rozvoj srdečního selhání) a vyžadují další sledování. Více vyjádřené elevace NT-proBNP při podání vyšších KD antracyklinů a při PR obsahujícím kombinaci vysokodávkované chemoterapie s radioterapií potvrzují, že tyto léčebné postupy jsou více kardiotoxické a nepříliš vhodné pro pacienty s kumulací rizikových faktorů kardiotoxicity. Negativní koncentrace cTnT ukazují, že během PR a TKB nedochází k detekovatelnému poškození struktury kardiomyocytů.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005