VLIV OPIOIDNÍ ANALGEZIE NA PŘÍTOMNOST CIRKULUJÍCÍCH NÁDOROVÝCH BUNĚK U NÁDORŮ TLUSTÉHO STŘEVA A PANKREATU

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XXX/ 236

Autoři: Bc. Monika Vahalíková; MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.; MUDr. Emil Berta, Ph.D.; MUDr. Petr Prášil; Mgr. Andrea Prokopová; Mgr. Jana Vrbková, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Východiska:

Kolorektální karcinom (CRC) a karcinom pankreatu patří mezi nejčastější příčiny úmrtí na nádorové onemocnění na světě a jsou charakteristické častými metastázami. Cílem studie bylo analyzovat vliv opioidní analgezie na množství cirkulujících nádorových buněk (CTC) u pacientů s kolorektálním karcinomem a karcinomem pankreatu po chirurgickém odstranění nádoru a dále vliv podané analgezie na délku bezpříznakového (DFS) a celkového přežití (OS) pacientů.

Soubor pacientů a metody:

Přítomnost CTC/ DTC v krvi a kostní dřeni byla testována u 121 pacientů s I.–III. stadiem CRC po radikálním chirurgickém zákroku a zpětně byl analyzován potenciální vliv podaných opiátů na prognózu pacientů. 39 pacientům byla podávána morfinová analgezie (MA) a 82 pacientům byl podáván piritramid (PA). Druh podaného analgetika byl porovnáván s přítomností CTC/ DTC, detekovaných pomocí real-time PCR kvantifikace epiteliálních genů CEA a CK20 v době operace a jeden měsíc po operaci, a s DFS a OS pacientů. Hodnocen byl také vliv dalších perioperačních faktorů (např. množství podaných transfuzí). Stejným způsobem byla vyhodnocena data pro karcinom pankreatu s využitím biomarkerů CEA, EGFR a hTERT pro detekci CTC/ DTC v krvi a kostní dřeni.

Výsledky:

Měsíc po operaci byla u pacientů s CRC po podání MA pomocí real-time PCR detekována vyšší hladina CK20 v periferní krvi (p < 0,045) a kostní dřeni (p < 0,065). Kromě toho byla MA spojena se signifi - kantně kratším DFS a byla negativním prognostickým faktorem u pacientů negativních na CEA a CK20 v portální krvi (p < 0,019) a u pacientů pozitivních na CEA (p < 0,028) a CK20 (p < 0,015). Předběžná data získaná z analýzy vzorků pacientů s karcinomem pankreatu ukazují opačný vliv MA na přítomnost CTC a progresi onemocnění. MA se v případě karcinomu pankreatu chová jako protektivní faktor, což může být způsobeno expresí rozdílných podtypů opioidních receptorů u uvedených diagnóz.

Závěr:

Analgetika na bázi morfinu, nikoli však piritramidu, zvyšují přítomnost CTC/ DTC a zkracují DFS u pacientů s I.–III. stadiem CRC po chirurgickém odstranění nádoru. V případě karcinomu pankreatu pilotní data ukazují, že MA působí naopak jako protektivní faktor.

Práce byla podpořena granty IGA UP 2014_019, CZ.1.07/ 2.3.00/ 30.0004, NPU LO1304 a TAČR TE02000058.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015