VLIV POUŽITÍ TECHNIKY IG-IMRT NA VELIKOST BEZPEČNOSTNÍCH LEMŮ

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Radioterapie

Téma: XXI. Radioterapie

Číslo abstraktu: 216

Autoři: MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.; MUDr. Aleš Hlávka; Mgr. Eva Valentová; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; Mgr. Zdena Vilasová, Ph.D.

Východiska:

Moderní IGRT je spojena se zobrazováním pomocí elektronického portálového zařízení vyhodnocením chyby nastavení a korekci chyb. Naším cílem bylo porovnat velikosti bezpečnostního lemu při použití konvenčního zaměření pomocí značek na kůži s IGRT, a to při zaměření podle skeletu pánve nebo při použití adaptivního protokolu s užitím kombinace CBCT a kV-kV nebo využití CBCT při každé frakci ozáření.

Soubor pacientů a metody:

V období od listopadu 2008 do dubna 2012 bylo na léčeno s použitím IGRT 434 konsekutivních pacientů s karcinomem prostaty. Testovali jsme dvě metody IGRT - kilovoltážní CT kónickým svazkem (CBCT) a kilovoltážní skiagrafické zobrazení (kV-kV). Adaptivní IG-IMRT s individuálním výpočtem bezpečnostního lemu a ko­rekcí systematické chyby zaměření izocentra byla použita u celkem 201 pacientů. Každý pacient měl v rámci adaptivního IG-IMRT dva ozařovací plány - plán pro první fázi léčby byl standardní, plán pro druhou fázi radioterapie byl individuálně upraven na základě dat získaných během prvních dvou týdnů léčby. U následujících 233 nemocných byla provedena při každé frakci kontrola zaměření cílového objemu pomocí CBCT.

Výsledky: Analýzou 3 137 CBCT u 201 pa­cientů s adaptivním protokolem jsme zjistili, že lem mezi CTV a PTV při registraci na kožní značky musí být AP 1,24 cm, SI 0,98 cm, RL 1,03 cm, aby izodoza 95 % pokryla minimálně 90 % nastavení. V druhém souboru 8 872 CBCT u 233 pacientů s denní kontrolou pomocí CBCT jsme zjistili, že lem mezi CTV a PTV při registraci na kožní značky musí být AP 1,15 cm, SI 1,06 cm, RL 1,19 cm. Validace adaptivního protokolu (446 kontrolních CBCT u 76 pacientů) prokázala, že ak­tuální posun prostaty nepřesahoval lem v adaptovaném plánu u 442/446 měření (99 %). Většina ze 191 hodnotitelných pacientů měla při adaptivním postupu lemy v osách AP, SI, RL 6,6,6 mm nebo 8,6,6 mm, což je shodné nebo velmi blízké lemu 6,6,6 mm, který jsme použili při denní kontrole pomocí CBCT (obr. 1).

 Závěr:

IGRT dovoluje dosáhnout podstatné redukce bezpečnostních lemů ve srovnání s konvenčním zaměřením na značky na kůži. Volba adaptivního pro­tokolu nebo denní kontroly pomocí CBCT vedou k použití velmi blízkých hodnot bezpečnostních lemů.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013