Vliv techniky provedení ureterointestinální anastomózy při rekonstrukci močových cest po radikální cystektomii na funkci a morbiditu ledvin.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 15. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 128

Autoři: doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; MUDr. Ivo Čapák; Doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.; MUDr. David Miklánek; MUDr. Daniel Macík; MUDr. Miloš Pacal; MUDr. Michal Staník

Úvod

Prezervace renálních funkcí je jedním ze základních požadavků úspěšné močové derivace po radikální cystektomii či pánevní exenteraci. Řešitelský tým vyvinul a na pilotním souboru 81 pacientů úspěšně aplikoval v posledních 13 letech metodu antirefluxní ureterointestinální anastomózy (UIA) "flap-and-trough" (FT). Randomizovaná prospektivní studie testuje její účinnost v ochraně horních cest močových před obstrukcí, refluxem a závažnými infekcemi. Vývoj nové metody UIA má přispět ke zvýšení dlouhodobé bezpečnosti střevní močové derivace.

Metodika

Čtyřicet devět pacientů indikovaných k cystektomii bylo náhodně rozděleno do dvou kohort A a B. U pacientů v kohortě A (n = 20) byla v konstrukci ureterointestinální anastomózy střevní derivace po cystektomii uplatněna antirefluxní metoda FT, v kohortě B (n = 29) byly uretery implantovány do střeva pomocí přímé eliptické anastomózy. Obě kohorty byly dále rozděleny na dvě podskupiny dle typu provedené derivace: Ar (n = 10) nízkotlaký kontinentní rezervoár s FT anastomózou a Br (n = 15) nízkotlaký kontinentni rezervoár s přímou eliptickou anastomózou, Ak (n = 10) konduit s FT anastomózou a Bk (n = 10) konduit s přímou eliptickou anastomózou.

V pooperačním sledování byly v souborech hodnoceny standardizovaným způsobem komplikace, antirefluxní efektivita FT, výskyt obstrukce UIA, systémových uroinfektů, morfologie a glomerulární filtrace ledvin.

Výsledky

Za sledované období (medián = 31 měsíců) se obstrukce UIA vyskytla pouze ve skupině Br (nízkotlaký kontinentni rezervoár s přímou eliptickou anastomózou). Rozdíl je statisticky nevýznamný proti skupině Ar (nízkotlaký kontinentni rezervoár s FT anastomózou). Ve skupině Br (nízkotlaký kontinentni rezervoár s přímou eliptickou anastomózou) došlo k statisticky významnému poklesu glomerulární filtrace a zmenšení délky levé ledviny v čase ve srovnání s Ar (nízkotlaký kontinentni rezervoár s FT anastomózou). V ostatních sledovaných parametrech významné rozdíly zaznamenány nebyly.

Závěr

Antirefluxní FT anastomóza má nízký potenciál ke stenotizaci. Nižší výskyt obstrukčních komplikací ve srovnání s přímými UIA však nebyl statisticky významný. Její konstrukce nezvýšila frekvenci komplikací, naopak zajistila lepší ochranu renálních funkcí po derivačních výkonech na vývodných močových cestách v rámci radikálních chirurgických výkonů u pánevních malignit.

Podpořeno grantem : NS/1060-3/2009, IGA MZ

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012