VYBRANÉ INTERAKCE PREPARÁTŮ UŽÍVANÝCH V ONKOLOGII S POTRAVINOVÝMI DOPLŇKY A FYTOFARMAKY - POHLED ONKOLOGA

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XI. Integrativní přístupy v onkologii

Číslo abstraktu: XI/85

Autoři: MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Kolem 30 % pacientů během systémové onkologické léčby užívá potravinové doplňky a fytofarmaka v potenciálně nebezpečných kombinacích. Onkolog by měl znát základní metabolizační cesty jednotlivých onkologických přípravků, aby byl schopen porovnat vzájemnou interferenci s nimi užívaných složek stravy, potravinových doplňků a fytofarmak. Řada z těchto preparátů je metabolizována formou cytochromů P450 a to převážně enzymem CYP3A4, kromě toho jsou důležitou složkou i transportní proteiny, i zde může docházet k interferenci. Jedním z nejčastěji užívaných fytofarmak je třezalka tečkovaná, ta je užívána pro svoje antidepresivní účinky, léčbu úzkostí a premenstruačního syndromu. Třezalka je silným induktorem CYP3A4, působí i na CYP2C9, ovlivňuje tak celou řadu cílených léčiv jako je např. imatinib, sunitinib, pazopanib, gefitinib, erlotinib aj., dále snižuje efekt irinotekanu. Grepfruitová šťáva je významný inhibitor střevního cytochromu CYP3A4 a dále CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2D6, interferuje tak s velkým množstvím preparátů užívaných v onkologii. Obdobné účinky má i pomelová štáva a šťáva ze sevillských pomerančů, u citronu se tento efekt neprokázal. Echinacea představuje asi 10 % ze všech užívaných fytoproduktů, užívá se pro stimulaci imunitního systému při infektech horních cest dýchacích. Deriváty echinacei indukují metabolizmus léků metabolizovaných hlavně přes CYP1A2 a CYP3A4, její užívání tak interferuje s léčbou např. tyrozinkinázovými inhibitory EGFR, kamptotecinovými analogy, cyklofosfamidem, etoposidem, taxany či vinkaalkaloidy. Česnek je užíván pro potenciálně antineoplastický, hypolipidemický a antiinflammatorní efekt. Hlavní složkou je alliin, který konverzí na alicin moduluje CYP3A4, tím např. může snížit clearence docetaxelu, in vivo snižuje aktivitu CYP2E1, a tak ovlivňuje i metabolizmus dakarbazinu. Přírodní látky mohou interferovat s metabolickými enzymy a transportními proteiny, a tím narušovat metabolizmus léčiva. Většina interakcí se zdá být méně závažná, ale celá řada těchto preparátů nebyla dosud vůbec studována. Vždy je třeba informovat pacienta, že je nutné znát veškeré přípravky, které užívá a samozřejmě se k nim také umět vyjádřit. Pátrejme vždy po neočekávané toxicitě dotazem, zda pacient neužívá i jiný preparát, který považuje za bezpečný. Vzbuďme pacientovu důvěru zájmem o to, čemu on tak bezmezně důvěřuje a snažme se vysvětlit výhody a nevýhody užívání jednotlivých produktů.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016