Vybrané mikroRNA predikují odpověď na neoadjuvantní léčbu u pacientů s rektálním karcinomem.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: 22. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 196

Autoři: Mgr. Jitka Vaňáčková, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; Mgr. Renata Héžová; doc. Mgr. Jiří Šáňa, Ph.D.; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

  Pacienti postižení rektálním karcinomem v pokročilém stádiu II a III jsou standardně léčeni neoadjuvantní chemoradioterapiií s 5-fluorouracilem a následnou radikální resekcí mezorekta.

   Celková patologická odpověď (pCR/TRG1) je spojena s pozdějším relapsem a delší dobou celkového přežití. Pacienti, jejichž tumory jsou primárně rezistentní k léčbě, by mohli být ušetřeni expozice chemoradioterapie, jež je mnohdy spojena s nepříznivým účinkem a zároveň značnými finančními náklady, a operace by mohla být provedena bez zbytečného odkladu.

   K identifikaci pacientů, kteří budou odpovídat na neoadjuvantní léčbu, jsme analyzovali globální mikroRNA (miRNA) expresní profily 20 pacientů s lokálně pokročilým rektálním karcinomem, kteří podstoupili neoadjuvantní chemoradioterapii (capecitabine 825 mg/m2 dvakrát denně po dobu 38 dní a 45 Gy/PTV1 + 5,4 Gy/PTV2). Odpověď na léčbu byla posuzována na základě histologického stupně regrese nádoru (TRG). Tito pacienti byli rozděleni do dvou skupin: odpovídající na léčbu (n = 10) (“R group“, TRG1/pCR and TRG2) a rezistentní k léčbě (n = 10) (“NR group“, TRG4 and TRG5). MiRNA byly vyizolovány ze zmražených vzorků tkáně biopticky odebraných před zahájením léčby. Globální miRNA expresní analýzy byly provedeny pomocí TaqMan® MicroRNA Array v 2.0 v detekčním systému 7900HT Fast Real-Time PCR system. Získaná data byla statisticky vyhodnocena pomocí SAM (Significance Analysis of Microarrays) a t-testu.

   Naše výsledky naznačují, že na základě exprese 7 miRNA (let-7e, let-7f, miR-190b, miR-29b-2*, miR-181c*, miR-450a, miR-450b-5p) lze správně zařadit 9 z 10 pacientů odpovídajících na neoadjuvantní léčbu (p < 0.05). MiRNA se tedy jeví jako slibné biologické markery k predikci odpovědi na neodajuvantní chemoradioterapii u pacientů s pokročilým rektálním karcinomem. Uvedené závěry však bude dále nutné ověřit na širším souboru pacientů.

Práce byla podpořena IGA MZČR NS 10352-3/2009, NR/9076, NS/9814 a výzkumným záměrem MZ0MOU2005

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012