VÝCHOVA K ONKOLOGICKÉ PREVENCI VE ŠKOLE

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence a screening

Číslo abstraktu: I/ 393

Autoři: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

Východiska:

Problematika onkologické prevence na základních školách nebyla zatím v ČR v našich podmínkách systematicky řešena. Uvedená studie zjišťuje a popisuje jedinečné interpretace a představy dětí o rakovině, tzv. dětské prekoncepty, a podává návod na jejich využití ve výchově a vzdělávání. Věnuje se nejvýznamnějším rizikovým faktorům zdravého životního stylu, a to předně nezdravé výživě, kouření a pohybové inaktivitě se zaměřením na prevenci.

 

Soubor pacientů a metody:

Cílem šetření je zjistit kognitivní dimenzi prekoncepce pojmu rakovina a její změnu po intervenci (zavedení preventivního programu). Pro zjištění prekoncepce pojmu rakovina byla použita metoda kresby a polostrukturovaného rozhovoru. Účelový výběr respondentů. Zkoumaný soubor obsahoval 311 respondentů v pre-testu a 373 dětí v post-testu. Ověření proběhlo formou kvaziexperimentu s experimentální (intervenovanou) a kontrolní skupinou se sběrem dat před intervencí a po ní. Analýza kvalitativních dat, jejich klasifikace a třídění byly provedeny analýzou obsahu pomocí otevřeného kódování se zavedením systému kategorií. Kvantitativní analýza byla provedena v programu EPI Info 6.0 CZ, zjištěním statisticky významných rozdílů frekvencí četností před intervencí a po ní chí- kvadrát testem a jeho modifikací podle Yatse a Fischera (testem pro malá čísla).

 

Výsledky:

Šetřením bylo zjištěno, že děti popisují rakovinu jako nemoc obávanou, nevyléčitelnou, spojovaly ji se smrtí, se závažným ohrožením zdraví, infekcí, jako nemoc napadající více orgánů v těle, nejčastěji plíce. Příčinu nemoci spatřují děti především v kouření, konzumaci alkoholu, v environmentálních faktorech a nezdravé výživě. Mnohdy se objevují smíšené, navzájem si odporující souběžné představy o příčinách rakoviny v působení mikroorganizmů společně s účinkem kouření. Děti vidí prevenci v nekouření, dodržování zásad zdravé výživy, abstinenci alkoholu, dostatku pohybu, ochraně před znečištěným ovzduším (před pasivním kouřením) aj. Objevily se i miskoncepce (mylné představy) v příčinách nemoci způsobené bacily.

 

Závěr:

Změna kognitivní dimenze pojmu rakovina po intervenci byla prokázána v častější představě dětí o rakovině jako onemocnění různých orgánů těla, o specifickém onemocnění plic, ve větší informovanosti o možnostech prevence v nekouření, konzumaci zdravé výživy, omezování alkoholu a ochraně před negativními vlivy životního prostředí. Výchova k onkologické prevenci byla doporučena k zařazení do školního kurikula, resp. do výchovy ke zdraví.

Práce byla podpořena výzkumným záměrem MŠMT „Škola a zdraví pro 21. století“ MSM 002162221.

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015