Vyhledávací studie zaměřená na časnou detekci karcinomu prostaty.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom prostaty

Číslo abstraktu: 124

Autoři: Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.; MUDr. Michaela Matoušková; D. Koudelková

Jsou diskutována pro a proti při indikaci biopsií žlázy ve skupině 5744 případů.

Cíl
Zlepšit kriteria indikací k biopsiím prostaty mezi staršími muži se zvýšenou hodnotou prostatického specifického antigenu
(PSA).

Úvod
Celkový PSA a jeho isoformy jsou významnými nástroji při vyhledávání asymptomatických karcinomů prostaty. Biopsie prostaty je nepříjemnou diagnostickou metodou a v některých případech navozující zdravotně závažné stavy. Také psychický stress vzniklý seznámením pacienta s podezřením na přítomnost karcinomu prostaty má velmi negativní dopad na kvalitu života.

Skupina a metodika
V letech 1999-2002 bylo referováno do Urocentra praktickými lékaři 5744 pacientů, jejichž PSA bylo vyšší na 3.5ng/ml. Měli take některé urologické protíže. Ti všichni podstoupili diagnostický algoritmus, zahrnujíci anamnézu, fyzikální vyšetření, testy PSA, denzitu a velocitu. Indikace k biopsii je založena na analýze těchto ukazatelů. Každý pacient má být nejprve náležitě poučen, co elevace PSA signalizuje, jak je biopsie prováděna a co v případě potvrzení karcinomu následuje.

Výsledky
Průměrný věk pacientů byl 66.3 ve věkovém rozmezí 40-82 let. Průměrná hodnota PSA činila 3.86ng/ml 0.1-1687ng/ml. Hodnotu pod 4ng/ml mělo 4372 nemocných, z toho v 684 případech se PSA pohyboval mezi 4-10ng/ml, ve 289 případech přesáhla hodnota 10ng/mg. Hmotnost prostaty byla mezi 10 a 212g, s průměrem 31.82g. Z 833 indikovaných jsme prokázali karcinom u 486 nemocných (tedy ve 48%), tedy z celkového počtu referovaných 8.46%. Prokázané karcinomy byly klasifikovány systémem TNM s těmito výsledky (tab.1):

Tabulka 1

Stage I 79
Stage II 206
Stage III 119
Stage IV 82
Total 486


Závěry
Starší muži s elevací PSA by měli být velmi pečlivě vyšetřeni před indikací biopsie prostaty. Prezentace tuto problematiku blíže rozebírá s důrazem na aspekt především pacienta nepoškodit.

Datum přednesení příspěvku: 13. 5. 2006