Vyhodnocení dlouhodobého sledování nemocných se stadiem IIIA nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) léčených adjuvantní chemoterapií podle výsledků in vitro testů chemorezistence.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 225p

Autoři: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; MUDr. Ivona Grygárková; prof., MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS

Cíle práce

Prospektivní studie sledovala výsledky léčby nemocných se stadiem IIIA NSCLC, kteří absolvovali radikální resekci a byli léčeni adjuvantní chemoterapií. Cílem bylo vyhodnotit význam in-vitro testů chemorezistence, které byly využity k volbě selektivní chemoterapie.

Soubor a metodika

Po absolvování třech cyklů neoadjuvantní chemoterapie byli nemocní operování a byl proveden sběr nádorových buněk. Buňky byly vyšetřeny MTT in vitro testem (methylthiazolyl tetrazolium blue cytotoxic assay) k posouzení chemorezistence. Pokud byl získán validní výsledek testu, byli nemocní léčeni podle tohoto výsledku. V opačném případě byla chemoterapie empirická s použitím 3 cyklů standardní kombinace. Vzniklé dva soubory byly statisticky analyzovány. Follow-up probíhal formou po 6 měsíčních kontrol včetně CT hrudníku a laboratorních testů. Medián sledování byl 86 měsíců.

Výsledky

Bylo zařazeno 43 konsekutivních pacientů, kteří ukončili plánovaný léčebný režim. MTT test mohl být vyšetřen u 38 pacientů, u 19 (44,2 %) pacientů mohlo být vybráno aspoň jedno účinné cytostatikum, u 24 pacientů (65,8 %) nemohl být MTT aplikován nebo nebylo v testu charakterizováno žádné účinné cytostatikum. U celého souboru bylo dosaženo 5-leté přežití u 49,5 % (95 % CI, 34,2-64,8 %), medián celkového přežití (OS) byl 61,2 měsíců (95 % CI, 42.3-79,7 m) a medián času do progrese (TTP) byl 57,3 m (95 % CI, 29,5 - 84,4 m). U pacientů léčených podle výsledků in vitro MTT testu byl medián OS 85,1 m (95 % CI, 18,4-151,6 m) a 5-leté přežití 57.0 % (95 % CI, 34,5-79,5 %). V souboru bez možnosti využití MTT testu byl medián OS 45,0 m (95 % CI, 9,1-80,9 m) a 5-leté přežití 43,5 % (95 % CI, 21,2-65,8 %).Výsledky obou souborů nebyly statisticky rozdílné (p 0,718, p 0,652 resp).

Diskuse

Kombinace neoadjuvantní chemoterapie, resekce a adjuvantní chemoterapie je jednou z možností léčby stadia IIIA NSCLC. Dlouhodobé výsledky souboru (s mediánem sledování přes 7 let) byly velmi dobré ve srovnání s jinými literárními údaji. MTT test ukázal určité možnosti výběru adjuvantní léčby, ale jen u některých nemocných. Přes naznačený trend zlepšení přežití nebyl rozdíl mezi skupinou léčenou selektivní adjuvantní chemoterapií a skupinou léčenou standardní kombinací chemoterapie statisticky významný. Důvodem je určitě malý počet nemocných a další aspekty, podrobně rozebrané v plné verzi studii.

Závěr

In vitro MTT test je jedním z příspěvků k perzonalizaci léčby u NSCLC a výběru vhodného cytostika pro adjuvantní chemoterapii. K rozhodování v současné době jistě přispějí další metody (vyšetření mutací EGFR,KRAS, P53, RRM1, ERCC apod).


Práce byla podpořena grantem IGA NS-9959-3

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010