Vyhodnocení portálových odchylek každodenního nastavení při zevní radioterapii na Klinice radiační onkologie MOU

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: VII. Radioterapie nádorů

Číslo abstraktu: 080p

Autoři: MUDr. Tomáš Novotný; Ing. Jan Garčic; Dis. Hana Táborská; Ing. Miroslav Šťavík; Bc. Veronika Urbánková, Dis.; Dis. Hana Šoukalová; Dis. Jana Kovaříková; Dis. Radmila Kohútová; RNDr. Jiří Šimíček; Marek Bajer; M. Kosina

Radioterapeutická léčba je léčba dlouhodobá. Opakovaně musíme zajistit reprodukovatelnou polohu pacienta při ozáření. Úplně stejnou polohu není i při nejlepší snaze možné zajistit vzhledem k počtu frakcí, váhovým změnám a pohybům vlivem různé náplně vnitřních orgánů.

Proto tyto odchylky kompenzujeme adekvátními bezpečnostními lemy při zakreslování cílových objemů. Správné stanovení těchto lemuje důležité pro úspěšnost léčby a významně ovlivňuje i výslednou toxicitu. Příliš malé lemy vedou k podozáření cílových objemů, naopak velké lemy zvyšují zbytečně zátěž zdravých tkání.

Na naší klinice je standardem pravidelné sledování chyb nastavení a vyhodnocení nejen odchylek přesahujících velikost těchto lemů, ale i sledování systematických chyb, kdy odchylka je v toleranci kterou jsme si stanovili, ale pořád je stejným směrem a tudíž po započítání náhodné chyby může vzniknout významné podozáření cílových objemů.

Snímky jsou pořizovány standardním portálovým detektorem a následně vyhodnoceny. Na tomto hodnocení se podílí radiologické asistentky, fyzici i lékaři.

Kontrolní snímky jsou pořizovány při l.,3. a 4. frakci. Následně je vyhodnocena systematická odchylka. Dále kontrola probíhá lx týdně po celou dobu radioterapie. Výsledky jsou zaznamenávány do externí databáze a archivovány.

Poster shrnuje statistické vyhodnocení měření, která probíhala u všech pacientů za posledních 10 měsíců na naší klinice. Porovnává vliv jednotlivých fixačních sad a jednotlivých poloh na reprodukovatelnost nastavení.


Literatura:

  1. Geometrie uncertainties in Radiotherapy, Defining the planning target volume The British institute of radiology 2003


Podpořeno výzkumným záměrem MZ0MOU2005

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009