Výhody funkční metody FASAY při analýze nádorového supresoru p53 u vybraných případů difúzního velkobuněčného B lymfomu

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Prediktivní faktory I

Číslo abstraktu: 026

Autoři: prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.; F. Zedek; RNDr. Barbora Ravčuková; Mgr. Diana Grochová; MUDr. Jana Vaňková; Iva Kroupová; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.

Difúzní velkobuněčné B lymfomy (DLBCL) představují asi 30% všech nehodgkinských lymfomů (NHL). Jsou to agresivní, rychle rostoucí tumory. DLBCL tvoří klinicky, prognosticky, patologicky i biologicky heterogenní jednotku. K molekulárním markerům DLBCL patří translokace genu bcl-6, translokace t(14;18), která vede k deregulaci genu bcl-2, a dále aberace zahrnující geny rel, c-myc a p53. Nádorový supresor p53 je sekvenčně specifický transkripční faktor, který se váže na DNA a řídí expresi mnoha svých cílových genů jako odpověď na buněčný stres.
Aberace p53 u DLBCL byly opakovaně analyzovány. Frekvence zachycených mutací se pohybovaly mezi 6 a 33%. Vysoká hladina proteinu p53 byla zaznamenána v rozsahu 13 až 70 % a často byla zachycena i v případech bez nalezené mutace p53. Některé práce prokázaly, že aberace p53 mají nepříznivý prognostický význam.
Pro analýzu aberací p53 lze použít několik různých metod, například imunohistochemickou analýzu, imunobloting, sekvenování DNA, fluorescenční in situ hybridizaci a také funkční analýzu separovaných alel v kvasinkách (FASAY). Všechny tyto metody jsme použili k podrobné analýze p53 u 40 případů DLBCL. Metodou FASAY jsme detekovali 11 mutací (27,5%). Na vybraných případech DLBCL chceme demonstrovat výhody komplexního vyšetření p53 a několik předností metody FASAY:
  1. vysokou citlivost
  2. schopnost zachytit mutace, které jsou například imunochemicky nedetekovatelné
  3. schopnost rozlišit mutace narušující pouze částečně nebo podmínečně funkci p53
  4. možnost přípravy templátů pro sekvenování DNA tam, kde není možná analýza gDNA ani cDNA připravené přímo z nádorové tkáně pro nízké zastoupení mutantní varianty genu p53
Poděkování: Práce je podporována grantem NR/8068-3 IGA MZ ČR a MSM 0021622415.

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2006