Vyšetřování mízních uzlin v resekátech karcinomů kolorekta

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 96

Autoři: MUDr. Oldřich Coufal; Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.; doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.; doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; F. Dorociak

Cíl
Pro správné určení stadia podle TNM klasifikace, odhad prognózy a optimální volbu ajduvantní léčby má být po kurativní resekci karcinomu kolon nebo rekta histopatologicky vyšetřeno alespoň 12 lymfatických uzlin. Postižení uzlin vymezuje klinické stadium III spojené s horší prognózou, kdy je obecně, na rozdíl od stadia II, indikována adjuvantní léčba. Cílem této práce bylo: 1) zjistit, jaká je úroveň vyšetřování lymfatických uzlin a záchyt případů s postiženými uzlinami v běžné klinické praxi, 2) pokusit se o definici faktorů, které mohou počet vyšetřovaných uzlin a záchyt případů s uzlinovými metastázami ovlivňovat.

Metody
Celkem 285 pacientů po kurativní resekci karcinomu kolorekta na pracovištích A a B. Retrospektivní analýza, údaje čerpány z běžné zdravotnické dokumentace. Digitalizace dat a statistické vyhodnocení.

Výsledky
Na pracovišti A nebyly ve 43,8 % případů uzliny vyšetřeny dostatečně, na pracovišti B dokonce ani jedenkrát ze 162 případů nebylo vyšetřeno alespoň 12 uzlin. I přes tento rozdíl mezi pracovišti A a B byl však podíl zachycených případů s postiženými uzlinami (klinické stadium III) na obou pracovištích velmi podobný.
Počet vyšetřených uzlin závisí zejména na pracovišti, kde se vyšetření provádí a na vyšetřujícím patologovi. Roli mohou hrát i ostatní faktory, jako operující chirurg, rozdíl mezi tračníkem a konečníkem, délka resekátu, použitá metoda zpracování resekátu a další.

Závěr
Úroveň vyšetřování uzlin v resekátech karcinomů kolon a rekta v běžné klinické praxi není dostatečná. Není tak možno dodržet doporučené standardy pro správné určení stadia pTN podle TNM klasifikace. Efektivita vyšetřování by se patrně dala zvýšit zohledněním kvalitativních vlastností uzlin lokalizace a velikosti. Zatím však neexistují jednoznačná doporučení. Tedy je třeba respektovat stávající kvantitativní princip a zaměřit se na faktory, které mohou přispět k jeho lepší praktické realizaci.

Klíčová slova: karcinom kolorekta lymfatické uzliny TNM klasifikace prognostické faktory prediktivní faktory

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004