Výskyt a výsledky léčby relapsů u karcinomu děložního čípku

Konference: 2010 XVII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p16

Autoři: MUDr. Hana Šiffnerová; MUDr. Ivana Bustová

Úvod

Pro snížení výskytu relapsů u karcinomu děložního čípku je zásadní správně stanovit rozsah primárního onemocnění a následně provést rozhodnutí o adekvátní terapii.

Medián přežití u nemocných s recidivujícím onemocněním je nepříznivý, méně než 20 % nemocných přežije 1 rok (1).

Rozvaha při léčbě relapsu je založena na zhodnocení celkového stavu nemocných, jejich komorbiditách, na dosud prodělané léčbě a zda se jedná o lokální recidivu nebo generalizaci

Vlastní soubor

V letech 2004–2008 bylo na Onkologickém oddělení Nemocnice České Budějovice a. s. léčeno celkem 143 pacientek s primárním karcinomem děložního čípku.

Pacientky s klinickým stadiem IA1, IB1 a IB2 byly vždy operovány, z toho jedna nemocná měla neoadjuvantní chemoterapii s cisplatinou a ifosfamidem. Následně po operaci byly tři nemocné pouze ozařovány a jedna žena byla léčena chemoradioterapií. Ostatní pacientky neměly po operaci další léčbu.

Pacientky s pokročilejšími stadii nemoci byly ozařovány nebo byly léčeny chemoradioterapií.

Zevní radioterapie byla prováděna lineárními urychlovači Clinac , při použití brachyterapie HDR bylo zdrojem 192 Iridium. Ozařovaný objem zahrnoval vždy oblast pánve do 45 Gy +/- brachyterapie VAG nebo UVAG a v indikovaných případech byly ozařovány i paraaortální uzliny do 46 Gy. Konkomitantní chemoradioterapie (CHRT) byla prováděna ve stejném rozsahu s přidanou cisplatinou většinou 1x týdně v dávce 40 mg/m2.

Výsledky

Výsledky V našem souboru 143 nemocných s karcinomem děložního čípku bylo zjištěno 27 nemocných s relapsem (18,8 %). Medián věku pacientek s relapsem byl 58 let (34–69 let).

V skupině relabovaných pacientek bylo 11 z nich primárně v I. klinickém stadiu, 3 pacientky v II. klinickém stadiu, 10 pacientek v III. klinickém stadiu a 2 pacientky v klinickém stadiu IV. A (viz tab. č. 1 v příloze). U 21 pacientek byl histologicky verifikován dlaždicobuněčný karcinom (80,7 %), u 4 pacientek adenokarcinom (15,5 %) a u 1 pacientky nediferencovaný karcinom děložního čípku (3,8 %

Medián doby do vzniku relapsu byl u celého souboru 14 měsíců (2–84 měsíců).
U 11 pacientek (42,3 %) byla zjištěna lokoregionální recidiva, u ostatních 15 pacientek (57,7 %) byla diagnostikována vzdálená generalizace onemocnění.

Lokalizace lokoregionálních recidiv a vzdálených metastáz je uvedena na tabulce č. 2 a 3 v příloze.

Pacientky s relapsem byly léčeny dle způsobu předchozí terapie, celkového stavu a lokalizace relapsu.

Samotnou operací bylo primárně léčeno celkem 7 nemocných, 6 z nich bylo v klinickém stadiu I., jen 1 pacientka, která odmítla pooperační radioterapii, byla v klinickém stadiu III. Při vzniku relapsu byly 3 pacientky následně ozářeny na oblast pánve a další 3 pacientky byly na stejnou oblast léčeny chemoradioterapií. Poslední pacientka v operované skupině, původně ve stadiu III, měla za 9 měsíců generalizaci do jater, byla léčena symptomaticky a za další 2 měsíce zemřela.

Při průkazu generalizace byla většinou podávána chemoterapie ve složení platinový derivát a ifosfamid - 7x, cisplatina a topotecan 2x, cisplatina + irinotecan 1x nebo monoterapie carboplatinou 1x. Nemocné s postižením CNS a kostí byly paliativně ozářeny. Další dvě pacientky měly symptomatickou péči. Medián přežití u pacientek léčených platinovým derivátem a ifosfamidem byl 9 měsíců (1–21 měsíců), stejně jako při chemoterapii kombinované s topotecanem.

Medián přežití od diagnostikování relapsu byl 11 měsíců (1–59 měsíců). Celkem 20 (77 %) nemocných zemřelo a 6 (23 %) dosud žije.

Výskyt druhého relapsu byl zjištěn u 5 pacientek (19 %), vždy u nich předcházela léčba pro lokoregionální recidivu. Jedna pacientka s primárním T1B rozsahem a samotnou operací se dožila i třetího relapsu. Po chemoradioterapii pro recidivu v pánevních uzlinách se jí za 11 měsíců objevil druhý relaps v paraaortálních uzlinách. Tato oblast byla také zaléčena chemoradioterapií. Za dalších 22 měsíců vznikl třetí relaps v mediastinálních a krčních uzlinách, po sekvenčně podané chemoterapii a ozáření nemocná žila ještě dalších 19 měsíců.

Zajímavý je rozbor nemocných s relapsem, které měly primárně I. klinické stadium. Jde o nemocné s příznivou prognózou, přesto i u nich dochází k relapsům.

V našem souboru se jednalo o 11 pacientek, z nichž se u 8 (72,7 %) objevila lokoregionální recidiva a u 3 (27,3 %) vzdálená generalizace. Pokud se objevila lokální recidiva v oblasti pochvy po předchozí operaci, byly všechny pacientky opět operovány s následnou léčbou. Medián doby do vzniku relapsu byl 19 měsíců (2–84 měsíce), medián přežití byl 18 měsíců (1–59 měsíce). Podrobnější rozbor skupiny viz tabulka č. 4. v příloze.

Diskuze

Medián přežití pro nemocné s pokročilým nebo relabujícím karcinomem čípku je nepříznivý. Většina relapsů se objeví do 2 let po léčbě s mediánem celkového přežití 7 měsíců (2).

Pokud jde o lokoregionální recidivu, její zvládnutí a zaléčení je spojeno se zlepšením celkového přežití a snížení rizika vzdálených metastáz (3). Po primární chirurgické léčbě je při lokoregionální recidivě doporučována radioterapie s 40 % úspěšného vyléčení. Při lokoregionální recidivě bez operace nebo při lokalizaci recidivy mimo ozářené pole lze ozářit cíleně tumor a aplikovat chemoterapii na basi cisplatiny.

U pacientek s lokoregionální recidivou po ozáření by měla být zvážena pánevní exenterace s nebo bez intraoperativní radioterapie. Pokud dojde k recidivě po pánevní exenteraci, nabízí se možnost chemoterapie na basi cisplatiny nebo „best supportive care“ anebo zařazení do klinického trialu (4).

V našem souboru byl medián přežití 11 měsíců, ve skupině pacientek s primárně prvním klinickým stadiem byl 18 měsíců.

Prognóza nemocných s vzdálenými metastázami je výrazně horší. Je doporučována chemoterapie anebo
„best supportive care“. Pouze v případech s resekabilní metastázou lze uvažovat o chirurgické resekci s nebo bez intraoperativní radioterapie, chemoradioterapii nebo samotné chemoterapii (4).

Co se týká chemoterapie, jsou aktivními preparáty např. cisplatina, ifosfamid, paclitaxel, irinotecan, topotecan a další, ale nelze hovořit o žádné jednoznačné standardní chemoterapii. Nejčastěji je u generalizovaných pacientek používána cisplatina, která má odpověď 20–30% a celkové přežití 6–9 měsíců (4).

V našem souboru byl platinový derivát použit u 11 pacientek, z toho sedm z nich mělo kombinaci s ifosfamidem, 2 pacientky s topotecanem a jedna pacientka s irinotecanem.

Medián přežití u pacientek léčených platinovým derivátem a ifosfamidem nebo topotecanem byl 9 měsíců.

Závěr

V našem souboru 143 nemocných s karcinomem děložního čípku bylo zjištěno 27 pacientek s relapsem (18,8 %). Lokoregionální recidiva byla zjištěna u 42,3 % pacientek, vzdálená generalizace u 57,7 %. Medián doby do vzniku relapsu byl 14 měsíců (2–84 měsíce). Medián přežití od doby diagnózy relapsu byl 11 měsíců. Pacientky s relapsem byly léčeny dle způsobu předchozí terapie, celkového stavu a lokalizace relapsu.

Pokud vyčleníme nemocné s primárně I. klinickým stadiem, lokoregionální recidiva byla v této skupině zjištěna v 72,7 %, medián doby do vzniku relapsu byl 19 měsíců a medián přežití 18 měsíců.

Výsledky léčby relapsů karcinomu čípku nejsou příznivé, proto by veškerá snaha měla být věnována správné diagnostice a léčbě primárních nádorů v specializovaných centrech.

Literatura

  1. Moore DH. et al. Phase III Study of cisplatin with or without paclitaxel in stage IV B, recurrent, or persistent squamous cell carcinoma of the cervix: A gynecologic oncology group study, J Clin Oncol, Vol. 22, No 15,2004, 3113–3119.
  2. Benedet JL. et al. Staging classifications and clinical practice guidelines of gynaecologic cancers, Int J Gynecol Obstet 70, 2000, 207–312.
  3. Tran PT at al. Long - term survivors using intraoperative radiotherapy for recurrent gynecologic malignancies, Int J radiation Oncology Biol. Phys. Vol. 69, No 2, 2007, 504–511.
  4. NCCN Practice Guidelines in Oncology, V. 1. 2010.


Příloha č.1

Tab č.1 Rozsah primárního onemocněníTab č.2 Lokoregionální recidivaTab č.3 Vzdálená generalizaceTab č.3 Nemocné I.klinického stadia s relapsem


Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2010