Výskyt BRCAI a BRCA2 mutací u žen s trojitě negativním typem karcinomu prsu (ER, PR a Her2).

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 211p

Autoři: MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D.; RNDr. Eva Macháčková, Ph.D.; Mgr. Miroslava Miková; Mgr. Jana Házová; Doc.MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.

Trojitě negativní typ karcinomu prsu je charakterizován chyběním exprese estrogenových, progesteronových a Her-2 receptorů. Jeho podíl tvoří 10-15 % karcinomů prsu, vyskytuje se spíše u žen s nižším věkem při stanovení diagnózy. Histologicky se jedná o nízce diferencované karcinomy, většina patří do basal-like podskupiny. Klinicky se vyznačují vyšší agresivitou, časnějším vznikem lokálních recidiv a orgánových metastáz, neodpovídají na léčbu cílenou na buněčné receptory a jejich odpověď na chemoterapii není jednoznačná.

Tyto receptor-negativní karcinomy prsu se často vyskytují u dědičných forem s nálezem patogenních mutací BRCA1 genu.

Práce sleduje záchyt patogenních mutací v BRCA1 a BRCA2 genu v souboru pacientek s trojitě negativním typem karcinomu prsu léčených v MOÚ v letech 2007-2009.

Genetické testování bylo nabídnuto 95 pacientkám s trojitě negativním typem karcinomu prsu. Všechny ženy splňovaly kriteria k testování podle osobní a rodinné anamnézy. Věk pacientek v době zjištění onemocnění byl mezi 25 a 74 lety. U sporadických trojitě negativních nádorů prsu se testování provádí, pokud se nádor prsu objevil do 50 let. U starších žen v případě positivní rodinné anamnézy.

U 76 žen byl potvrzen invazivní duktální karcinom, u 12 žen medulární karcinom, ve 2 případech se jednalo o lobulární karcinom, u 5 původní histologie nebyla dostupná.
Bilaterální karcinom prsu byl zjištěn u 15 žen, u 5 žen s karcinomem prsu se vyskytla duplicita karcinomu ovaria nebo vejcovodu, u 2 žen duplicita karcinomu dělohy či děložního čípku, u 1 pacientky předcházel karcinomu prsu maligní melanom.

U všech pacientek byla provedena kompletní analýza obou genů BRCA1 a BRCA2 pomocí HA, PTT, HRM a MLPA analýzy. Pozitivní výsledky byly ověřeny sekvenováním. U 33 pacientek (55 %) byla nalezena patogenní mutace v BRCA1 genu, u 4 pacientek (6,6 %) v BRCA2 genu, u 4 žen byla zjištěna varianta nejasného významu (UV) v BRCA1, u 1 ženy UV v BRCA2, u 18 pacientek nebyla nalezena mutace v genech BRCA, u 12 žen nebylo dosud testování provedeno, u dalších 23 test probíhá.

Z uvedených údajů vyplývá vysoká pravděpodobnost potvrzení dědičné formy nádoru prsu a nosičství mutace především v BRCA1 genu u žen s trojitě negativním nádorem prsu. Pomocí další studie této skupiny pacientek bude možné upřesnit doporučení pro indikace k testování včetně věkové limitace. Především u nosiček BRCA1 mutace lze očekávat rychlou progresi onemocnění. Genetické testování má velký význam pro predikci rizika u příbuzných.

Vzhledem k omezeným možnostem léčby těchto typů onemocnění je třeba zaměřit pozornost na prevenci a nabídnout důslednou preventivní onkologickou péči příbuzným osobám.

Práce je podpořena grantem IGA MZ CR číslo NS/10357-3.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010