Výskyt EGFR mutací u NSCLC v české populaci

Konference: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Moderní patologie pro pneumologii

Číslo abstraktu: 34

Autoři: MUDr. Juraj Kultan; MUDr. Ondřej Fiala; MUDr. Monika Bratová; Mgr. Zuzana Zbožínková

Prezentujeme výsledky studie zaměřené na detekci EG FR mutací ve vyšetřované populaci nemocných s nově diagnostikovaným adenokarcinomem a N SCLC NOS v období od 15. 11. 2011 do 30. 6. 2013. Analyzovaná data byla získána ze tří pneumoonkologických center – FN Brno, FN Olomouc, FN Plzeň. Celkový počet pacientů s adenokarcinomem nebo NOS vyšetřených na EG FR mutaci v hodnoceném období ve všech třech centrech byl 486. Z nich celkem u 74 (15,2 %) pacientů byla prokázána EG FR mutace. U zbylých 412 (84,8 %) pacientů nebyla EG FR mutace prokázána (407 pacientů s divokým typem EG FR, u 5 nebylo možné o přítomnosti mutace rozhodnout).

Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NT/13569

 

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014