Výskyt kardiotoxicity u pacientek s metastatickým karcinomem prsu léčených trastuzumabem.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: X. Podpůrná léčba a terapie komplikací v onkologii

Číslo abstraktu: 091

Autoři: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Peter Grell; MUDr. Svatopluk Dobeš; MUDr. Josef Umlauf, Ph.D.; MUDr. Jana Kleinová; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Úvod

Kardiotoxicita je závažným problémem protinádorové léčby pacientek s karcinomem prsu, spjatá především s tradičním postavením kardiotoxických cytostatik v léčbě tohoto onemocnění [1]. Její význam narůstá, a to jak v souvislosti se zvyšující se incidencí karcinomu prsu [2], tak i s existencí protinádorové léčby cíleně vyvinuté proti HER2 receptoru, kterou v současnosti představuje trastuzumab [3]. Trastuzumab (Herceptin) je humanizovaná monoklonální protilátka proti extracelulární doméně HER2 receptoru. V současnosti je trastuzumab indikován k adjuvantní i paliativní léčbě pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu. V případě adjuvantní léčby trastuzumab významně snižuje rekurenci choroby, a tedy zvyšuje počet vyléčených pacientek, jeli podáván pacientkám s diseminovaným onemocněním, způsobuje významné prodloužení jejich života [3,4]. Na straně druhé je léčba trastuzumabem doprovázená relativně častým výskytem akutní i subakutní kardiotoxicity, a to zejména v podobě dysfunkce levé srdeční komory, která může vyústit v srdeční selhání. Přestože se nejčastěji jedná o asymptomatickou (stupeň I a II) a/nebo reverzibilní kardiotoxicitu, kardiotoxický potenciál trastuzumabu dosud vylučuje jeho běžné klinické použití v kombinaci s nejúčinnějšími cytostatiky antracykliny [5,6]. Trastuzumabem indukovaná kardiotoxicita má několik možných vysvětlení. ..

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008