VÝSKYT PLICNÍ RAKOVINY, EMFYZÉMU A PLEURÁLNÍCH VÝPOTKŮ V PITEVNÍCH NÁLEZECH 708 ZEMŘELÝCH VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PRAHA-MOTOL V LETECH 2011–2013

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: II. Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: 312

Autoři: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.; MUDr. Hana Skopcová; MUDr. Zuzana Kluchová, PhD

Východiska:

Incidence plicního karcinomu (BCA) je v ČR vysoká, u mužů se jen mírně snižuje na 90/ 100 000 a u žen lehce narůstá na 35/ 100 000. Kolik nemocných s BCA není za života diagnostikováno, nevíme. Uvádí se, že CHOPN trpí 7,7 % populace. Znalost skutečné prevalence emfyzému u zemřelých celkově i v závislosti na věku může naše dosavadní odhady zpřesnit. Z mnoha studií víme, že rizikovou skupinou pro vznik plicní rakoviny jsou nemocní s CHOPN. Jak častá je koexistence emfyzému a BCA v naší populaci, rovněž není známo. Znalost těchto souvislostí (vznik BCA u CHOPN vs vznik BCA u osoby bez CHOPN) může přispět k časnější diagnostice BCA i zefektivnit screeningové programy.

Soubor pacientů a metody:

V dvouleté autoptické studii byly porovnány pitevní výsledky s údaji v průvodním listu k pitvě zemřelých. Mezi 708 zemřelými bylo 398 mužů a 310 žen, medián věku 71 let. Statistická významnost rozdílů v počtu emfyzémů zjištěných pitvou u osob mladších a starších 60 let a rozdíly ve výskytu BCA u osob s emfyzémem a bez něj byly posouzeny chí kvadrát testem.

Výsledky:

Při pitvě bylo prokázáno 55 plicních karcinomů, 24 z nich bylo poznáno až při pitvě (44 %). Nejčastějším typem byl adenokarcinom u 51 % nemocných. 40 % zemřelých s BCA mělo při pitvě popsaný i doprovodný makroskopický emfyzém. Emfyzém byl při pitvě makroskopicky popsán u 27,5 % celého souboru pitvaných, v průvodním listu k pitvě byl popsán pouze u 11,7 %. U zemřelých pod 59 let byl nalezen u 9 %, nad 60 let u 32 %. Mikroskopické změny kompatibilní s emfyzémem byly nalezeny celkem u 54 % souboru (jen „ložiskové“ změny u dalších 12 %). Jeden pitvou potvrzený plicní karcinom připadal na 9 nemocných s makroskopickým emfyzémem (22/ 195) a na 16 bez emfyzému (33/ 513). Výpotek byl popsán v průvodním listu u 13 % zemřelých, pitva jej prokázala u 33 % souboru. BCA byl provázen výpotkem v 25,4 %.

Závěr:

Z dosažených výsledků vyplývá, že BCA postihuje více osob, než je za života známo, a významně častěji postihne nemocné s CHOPN.

Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00064203 (FN MOTOL).

Audiovizuální záznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014