Výsledky léčby embryonálních nádorů CNS pacientů Kliniky dětské onkologie LF MU a FN Brno v letech 1998-2003. Na cestě ke kombinovanému stratifikačnímu systému pro medulloblastom/PNET zahrnujíccí molekulární prognostické znaky

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Nádory dětského a adolescentního věku

Číslo abstraktu: 137

Autoři: MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Pavelka; MUDr. Tomáš Kepák; RNDr. Jitka Kadlecová, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; RNDr. Alexandra Oltová; Prof.RNDr. Petr Kuglík, CSc.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.


Embryonální nádory CNS (EN CNS) patří spolu s gliálními nádory mezi nejčastější nádory centrální nervové soustavy dětí. Skupina EN CNS zahrnuje medulloblastom (MB), supratentoriální primitivní neuroektodermální nádor (sPNET), ependymoblastom, medulloepitheliom a atypický teratoid/rhabdoid mozku. Medulloblastom je EN CNS s nejvyšším výskytem, představuje ~40% nádorů zadní jámy lební a 15-20% všech primárních nádorů CNS dětí, sPNET tvoří přibližně 2% primárních nádorů mozku u dětí. Ependymoblastom, medulloepitheliom a atypický teratoid/rhabdoid mozku jsou nádory raritními.

Současná komplexní onkologická péče ve specializovaných centrech dosahuje u MB/PNET významného procenta přežití (5letý progression free survival v rozmezí 65-80% u pacientů standardního a 25-40% u pacientů vysokého rizika, Ellison DW et al., 2003).

V letech 1998-2003 bylo na Klinice dětské onkologie LF MU a FN Brno (KDO) léčeno 35 pacientů s EN CNS, dva z těchto pacientů byli iniciálně léčeni na jiném pracovišti a na KDO probíhala léčba 1. ev. 2. relapsu. Konsolidace vysokodávkovanou chemoterapií s podporou buněk krvetvorby byla v iniciální léčbě použita u 60% pacientů (20/33). Léčba relapsů zahrnovala vysokodávkovanou chemoterapii u 55% pacientů (5/9). Z 33 pacientů iniciálně léčených na KDO u 2 pacientů byla kurativní léčba odmítnuta rodiči a ze zbývajících 31 dětí v současné době přežívá 18 (~58%).

Vzrůstající znalost o biologii MB/PNET vede ke snaze o zavedení nového stratifikačního systému (Gajjar A et al, 2004) zohledňujícího jak klinické ukazatele (přítomnost residuální choroby >1.5 cm2 po operačním zákroku, metastatická choroba) tak biologické charakteristiky nádoru s prokázaným prognostickým významem. Ve spolupráci s Oddělením lékařské genetiky FN Brno probíhá komplexní onkocytogenetická a molekulárně genetická charakterizace embryonálních nádorů CNS pacientů léčených na Klinice dětské onkologie LF MU a FN Brno. Prováděná vyšetření zahrnují určení amplifikace genů MYCC,MYCN, ERBB2 metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace, stanovní exprese mRNA MYCC, TRKC metodou qRT-PCR, celogenomový screening chromozomových abnormalit metodou komparativní genomové hybridizace, kultivaci nádorové tkáně a klasické cytogenetické vyšetření, spektrální karyotypování. Ve vybraných případech jsou získaná data podkladem pro zařazení pacienta do příslušné risikové skupiny.

Cílem je optimalizace léčby medulloblastomu/PNET, včetně časné intenzifikace terapie vedoucí k dlouhodobé stabilizaci nemoci u pacientů vysokého rizika a minimalizace trvalých vedlejších následků léčby u pacientů standardního rizika.

Práce byla zčásti podpořena VZ FN Brno č: MZ 000 65 26 97 05

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004