VÝSLEDKY LÉČBY METASTATICKÉHO HER2+ KARCINOMU PRSU PREPARÁTEM HERCEPTIN A ZÁVISLOST EFEKTU LÉČBY NA STAVU HORMONÁLNÍCH RECEPTORŮ DLE DAT ČESKÉHO REGISTRU BREAST

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 209

Autoři: MUDr. Lubomír Slavíček; MUDr. Věra Benešová; PhDr. Karel Hejduk; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Východiska:

Analýza se zaměřuje na účinnost a bezpečnost cílené léčby u Her2+ pacientek s metastatickým karcinomem prsu. Recentní klinická data ukazují na možnost vzájemného ovlivnění hormonálních a EGFR receptorů a modulaci odpovědi na trastuzumab. Součástí analýzy je posouzení možnosti vlivu věku a imunofenotypu (ER+, ER–) na výsledky léčby trastuzumabem.

Soubor pacientů a metody:

Celkový počet hodnocených pacientek se záznamem o léčbě trastuzumabem byl 1 397. Nejčastějším histologickým typem byl duktální karcinom 1 223 (88 %). Počet pacientek se stadiem 0 byl 6 (0,4 %), stadiem I 159 (12 %), stadiem II 432 (31 %), stadiem III 394 (28 %) a stadiem IV 346 (25 %). Stanovení hormonálních receptorů bylo provedeno u 1 337 pacientek, z nichž 355 (27 %) bylo < 50 let. ER+ status (ER+/ PR+ a ER+/ PR–) byl u 592 pacientek (44 %). Průměrný věk při zahájení léčby byl 56 let. Nejčetněji zaznamenané lokalizace metastáz byly skelet (42 %), játra (35 %) a plíce (32 %). Trastuzumab byl podán v 1. linii u 1 039 pacientek (74 %) a ve 2. linii u 245 (18 %). Celkem u 1 231 pacientek (88 %) probíhala alespoň část léčby v kombinaci s chemo- či hormonoterapií. Medián trvání léčby trastuzumabem byl 10,5 měsíce.

Výsledky:

Kompletní remise bylo dosaženo u 273 pacientek (26 %), parciální remise u 464 pacientek (33 %), stabilizace u 408 pacientek (29 %), progrese u 153 pacientek (11 %), nebylo hodnoceno u 99 pacientek (7 %). Nežádoucí účinky během léčby trastuzumabem byly zaznamenány u 159 pacientek (11 %), z toho projevy kardiotoxicity u 27 (2 %). Medián přežití bez progrese (PFS) od zahájení léčby trastuzumabem byl 13,6 měsíce, medián celkového přežití (OS) 35,6 měsíce. Medián PFS ve skupině žen < 50 let byl 16,7 měsíce (ER+) a 11,2 měsíce (ER–) (obr. 1). Medián OS ve skupině žen > 50 let byl 14,1 měsíce (ER+) a 13,2 měsíce (ER–) (obr. 2).

Závěr:

Podání trastuzumabu u pacientek s metastatickým Her2+ karcinomem prsu se ukazuje jako dobře fungující cílená terapie. Počty dosažených odpovědí na léčbu a parametry přežití (PFS i OS) v celém souboru jsou srovnatelné či lepší než v klinických studiích. U pacientek < 50 let s imunofenotypem Her2+/ ER+ byl zjištěn statisticky významný rozdíl v délce přežití (PFS i OS) oproti skupině Her2+/ ER–. U pacientek > 50 let nebyl mezi oběma skupinami žádný rozdíl. Celkově byla léčba velmi dobře tolerována.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014